Zasadala Komisia pre štipendiá

V priestoroch Žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci 10. septembra 2014 zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM. Členovia komisie se rozhodli podporiť piatich žiakov ubytovaných v Žiackom domove  Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci: Vladimíra Vaňu Valenta a Annu Berédiovú zo Selenče, Tabitu Vágalovú z Pivnice, Vladislava Uhlíka z Bingule a Boženu Omastovú z Padiny.

Žiakom, ktorí nie sú ubytovaní v žiackom domove budú zabezpečené učebnice zo slovenského jazyka. Pre žiakov strednej zdravotníckej školy v Novom Sade sú znova, v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, zabezpečené bezplatné učebnice na odborné predmety. Pre desiatich žiakov v slovenských triedach kovačického gymnázia bude zabezpečená finančná pomoc na cestovné trovy a učebnice vo výške 200.000,00 dinárov.

Rozhodnutím Komisie pre štipendiá, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypísala súbeh na udelenie štipendií pre študentov slovenskej národnostnej príslušnosti, ktorí navštevovali hodiny slovenčiny, alebo slovenskú základnú alebo strednú školu  a študujú na fakultách v Srbsku. Podmienky štipendovania sú zverejnené v našich slovenských médiách a na webovej stránke NRSNM a prihlášku na štipendium si môžu uchádzači stiahnuť na webovej stránke NRSNM www.rada.org.rs. Prihlášky je potrebné odovzdať osobne alebo zaslať poštou do ústredia NRSNM najneskôr do 10. októbra 2014.