Zasadala Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry

 V Novom Sade minulý týždeň prebiehala  3. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM). Na začiatku zasadnutia členovia komisie rokovali o schválených celomenšinových festivaloch a kultúrnych podujatiach Slovákov žijúcich v Srbsku.
 Správu Organizačného výboru 41. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… a správy posudzovacích komisií tohto festivalu komisia  posunie na schválenie Výboru pre kultúru NRSNM.

 9. Seminár pre choreografov a umeleckých vedúcich, ktorý finančne podporuje  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom NRSNM bude prebiehať v dňoch 17. až 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci. Z každého prihláseného spolku  jeden frekventant bude mať hradené tri plné penziá gratis a pre ostatných prihlásených frekventantov, spolky musia zaplatiť kotizáciu. Tím, ktorí bude mať na starosti prípravu a realizáciu tohto seminára tvoria: Valentín Grňa, Michal Hataľa, Anna Chrťanová Leskovac a Mária Pavlovová Čániová.
 Členovia komisie schválili navrhrnutú podobu dotazníka, ktorí sa bude posielať všetkým spolkom a združeniam s cieľom monitoringu v oblasti kultúry a spracovania získaných údajov. Lehota vyplnenenia dotazníka je určená na koniec septembra tohto roku.
 Na záver zasadnutia komisia schválila návrh na založenie Asociácie spolkov a združení, s tým, že sa tento návrh bude musieť detalnejšie rozpracovať.