Zasadala Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov

Dňa 21. mája 2014 v zasadačke NRSNM v Novom Sade sa po druhýkrát v tomto roku stretli členovia Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM.

Venovali sa organizácii 11. Dolnozemského seminára pre vedúcich folklórnych kolektívov, ktorý sa uskutoční v dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v Báčskom Petrovci. Členovia komisie sa rozhodli osloviť profesora na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave – Jána Blahu, aby navrhol odborníkov v oblasti spevu, tanca a hudby zo Slovenska, ktorí by boli lektormi tohto seminára. V pokračovaní schôdze členovia komisie sa zmienili i o pripravovanej Stratégii kultúry v rámci statí, ktorých náplň korešponduje s činnosťou tejto komisie.