Z 15. zasadnutia NRSNM v Bielom Blate

Dňa 26. júna 2024 v rázovitej banátskej osade – v Bielom Blate sa za prítomnosti 16 členov národnostnej rady v priestoroch Slovenského matičného domu uskutočnilo 15. zasadnutie NRSNM. Prítomných členov a zamestnancov rady ako i novinárov privítala predsedníčka MOMS Jarmila Hromčíková v tzv. v 141-ročnom Bielom Blate. Zároveň prítomným predstavila nové a sfunkčnené priestory tohto domu, ktorý bol slávnostne otvorený na sklonku minulého roka. V rámci úvodnej časti zasadnutia predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková udelila tamojšiemu Miestnemu spoločenstvu plaketu z príležitosti 140. výročia tejto osady a Bieloblatčania jej opätovali ďakovnou listinou ako znak dlhodobo dobrej spolupráce s NRSNM.

V pokračovaní sa slova ujala predsedníčka NRSNM D. Petráková, ktorá zasadnutím aj predsedala a ktoré prebiehalo podľa schváleného programu rokovania s doplnením jedného bodu. V zápätí boli schválené i zápisnice z dvoch predchádzajúcich zasadnutí – 13. pracovného a 14. elektronického. Ďalšie štyri body programu rokovania priniesli prezentáciu polročných správ o činnosti štyroch výborov NRSNM (pre kultúru, vzdelávanie, úradné používanie jazyka a písma a informovanie). Keď ide o stručný výklad týchto správ, podali ich predseda Výboru pre kultúru Alexander Bako, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Tatiana Bovdišová, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Miroslav Jurica a podpredsedníčka Výboru pre informovanie Drahoslava Čiefová. Informáciu o Správe nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov NRSNM financovaných zo štátneho rozpočtu za rok 2023 podala tajomníčka  NRSNM Mária Poptešinová. V rámci osobitného bodu bol schválený revidovaný Štatút cien NRSNM, ku ktorému zdôvodnenie podala predsedníčka Petráková a ktorá zároveň vyzvala členov, aby zaslali svoje návrhy na laureátov tohtoročných cien, ktoré budú udelené počas slávnostného zasadnutia NRSNM. Nasledoval bod v rámci ktorého boli schválené mienky a stanoviská, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM vo všetkých štyroch oblastiach pôsobenia, menovite vo vzdelávaní a ktoré boli schválené ako aj všetky body na zasadnutí. V rámci bodu Rôzne sa hovorilo o niektorých návrhoch akým spôsobom kreatívne propagovať naše slovenské vojvodinské prostredia, zvlášť tie odľahlejšie, aby sa o nich získalo viac informácií a aby sa samým tým i viac navštevovali.

Hostitelia zúčastneným na 15. zasadnutí NRSNM v pokračovaní vo voľnom programe ukázali svoje architektonické bieloblatské skvosty. Najprv evanjelický kostol zaujímého vzhľadu, ktorý bol postavený a vysvätený roku 1902 a potom sa presunuli aj do Spomienkového domu, ktorý bol vystavaný z prírodnych materiálov podľa vzoru najstaršieho domu v osade z konca 19. storočia. V tomto dome sa inak stretávajú kultúry a tradície, ktoré sú v tomto prostredí prítomné – okrem slovenskej i maďarská a bulharská.