Vždy sa dá inovovať

 Aj keď má učiteľ skromné benefity, predsa hľadá cestu za poznatkami a aj  napriek všetkému rozširuje  a obohacuje  svoju teoretickú databázu, aby bol nabitý informáciami a samým tým, aby mohol dobre a pôsobivo prakticky pracovať so žiakmi.
 Práve preto v rámci výučby slovenského jazyka 27. a 28. augusta v Nadlaku, v kultúrnom centre Slovákov žijúcich v Rumunsku,  prebiehal  odborno – metodický seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách. Bol to v poradí tretí seminár, ktorý je inak putovného rázu. Prvý bol v Maďarsku, druhý  vlani v Srbsku a tento do tretice v Rumunsku. Ďalší by  mal prebiehať v Chorvátsku.

 Seminár  organizovali Ministerstvo školstva – sekcia pre zahraničných Slovákov Slovenskej republiky v spolupráci s  Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov  v Rumunsku a Studia academica Slovaka – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dvojdňový seminár prebiehal na lýceu Jozefa Gregora Tajovského. Je to  budova bývalej  banky, v ktorej pracoval ako bankový úradník  aj samotný Tajovský. Seminár pod názvom Jazyková kultúra a jej ciele úspešne absolvovalo zo 50 frekventantov z Maďarska, Rumunska a Srbska. Päťčlennú delegáciu Srbska tvorili M. Kotvášová, Z Lenhartová, A. Hrková, profesorky z Kovačice, J. Števková, profesorka z Aradáča, a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM S. Zolňanová.  Môžeme povedať, že  to nebol  seminár len o rozprávaní a rozprávanie. Charakter tohtoročného seminára bol prezentačný a cvičný a nadovšetko bol na vysokej profesionálnej úrovni. Prispeli k tomu aj  prednášateľky doc. PHDr. J. Pekaričová, PhD,  Mgr. E. Španová a Mgr. H. Iveríková. Spomeniem iba niektoré zo spracovaných tém: Odborná komunikácia, odborná terminológia a jej uplatnenie v jazykoch, nácvik a uplatnenie komunikatívnych zručností, metodika prezentácie gramatických javov, didaktika odbornej komunikácie, eurojazyk a euroagenda z pohľadu jazykovej kultúry.

 Putovanie za poznatkami ako učiť jazyk komunikatívne a zážitkovo bude pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom rôznych seminárov a kurzov. Uplynulý seminár poskytol veľa poznatkov, z ktorých môžu  učitelia čerpať pre svoju prácu, aktivizujúc uvedomelý vzťah k slovenskému jazyku  a multiplikovať ho.
 Vyjmúc bláznivej jazdy za vízami, jedného odratého kolena  a dvoch blízkych stretnutí s policajnou hliadkou, boli to dva užitočne strávené dni. Stálo to za to.