Výzva na účasť na 5. Seminári kreatívneho písania

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM
vypisuje

V ý z v u

na účasť na 5. Seminári kreatívneho písania

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny má zámer prostredníctvom Seminára kreatívneho písania, ktorý sa uskutoční v termíne od 27. do 29. júla 2018 v Báčskom Petrovci, podnietiť umelecké vyjadrovanie sa mladých generácií Slovákov žijúcich vo Vojvodine v materinskej reči.

Na výzvu sa môžu prihlásiť žiaci gymnázií a stredných škôl, ako aj študenti študujúci buď na Slovensku alebo v Srbskej republike.

Na seminári budú prednášať eminentní odborníci zo Slovenska a spisovatelia z vojvodinského prostredia.

V snahe zvoliť najtalentovanejších budúcich spisovateľov, vypisujeme túto verejnú výzvu, na základe ktorej vyberieme frekventantov.

NRSNM bude hradiť náklady ubytovania a stravovania účastníkom.

Spolu s prihláškou najneskôr do 15. júla 2018 potrebné je zaslať:

  • kratšie CV záujemcov a kontakty (poštovú adresu, mail a číslo mobilu)
  • jednu literárnu prácu (napríklad báseň, prózu alebo esej – po jednom autorskom príspevku)

Prihlášku zaslať na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad, s poznámkou Pre 5. Seminár kreatívneho písania.

Komisia zhodnotí najkreatívnejšie práce a oboznámi uchádzačov o ďalších detailoch týkajúcich sa priebehu seminára.

Odborná služba Výboru pre kultúru NRSNM