Výzva na prihlásenie súborov na 45. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

26. marca 2015 – 20. apríla 2015

Vyplnené prihlášky treba zasielať najneskôr do 20. apríla 2015.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec, Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú slovenské spolky a ustanovizne kultúry, aby svoje tanečné, spevácke súbory a ľudové orchestre prihlásili na

45. FF Tancuj, tancuj…, ktorý sa uskutoční 30. mája 2015 v Hložanoch.

Vyplnené prihlášky trebazasielať najneskôr do 20. apríla 2015 na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegošova 16/II
21 000 Nový Sad (s poznámkou: prihláška na Folklórny festival Tancuj, tancuj…)

alebo mailom na adresu festivaly@slovackizavod.org.rs

>> PRIHLÁŠKA

Právo účasti na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… majú súbory z nasledujúcimi zložkami: ženská spevácka skupina; dievčenská spevácka skupina, mužská spevácka skupina, chlapčenská spevácka skupina; miešaná spevácka skupina; orchester; tanečná skupina.

Súbory môžu na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… vystúpiť:

  • maximálne s tromi speváckymi skupinami (spevacke skupiny sú povinné aspoň jednu časť výstupu interpretovať jednohlasne, s hudobným alebo bez hudboného sprievodu)
  • s dvomi tanečnými skupinami, ak sú vekovo rozdielne: mladšia a staršia tanečná skupina, ak vystúpia v dvoch rozdielnych kategóriach tancov. Súbor, ktorý vystupuje so spracovaným zvykom alebo obyčajou nemá právo na výstup s druhou tanečnou skupinou;
  • s orchestrom.

Trvanie jednotlivých vystúpení na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj…:

  • dĺžka výstupu tanečných skupín do 6 minút,
  • spracovaný zvyk alebo obyčaj do 12 minút,
  • dĺžka výstupu speváckych skupín do 4 minút,
  • dĺžka výstupu orchestrov do 4 minút.

Ďalšie informácie môžete získať na tel. čísle 065 47 88 122 (Michal Hataľa, predseda Organizačno-správnej rady FF Tancuj, tancuj…)

S úctou,
Organizačno-správna rada
45. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..