Z 26. zasadnutia NRSNM

Dňa 4. marca 2022 so začiatkom o 19.00 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa za prítomnosti 17 členov uskutočnila 26. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Úvodom do zasadnutia prítomní minútkou ticha vzdali úctu zosnulému členovi NRSNM a predsedovi výboru pre vzdelávanie Jankovi Kolárikovi.

Po schválení rokovacieho programu schválené boli zápisnice z 23. riadnej a z 24. a 25. elektronickej schôdze NRSNM. Nasledoval bod pod názvom Konštatácia o ukončení mandátu člena NRSNM Janka Kolárika pred jeho uplynutím z dôvodu úmrtia. V rámci bodu Voľba člena a predsedu Výboru pre vzdelávanie NRSNM na tento post bola zvolená učiteľka Tatiana Naďová, ktorá je zároveň aj externá spolupracovníčka Ministerstva školstva a školskej správy v Novom Sade. Na jej miesto ako členky výboru pre vzdelávanie bola zvolená Mária Galasová, riaditeľka Základnej školy maršala Tita v Padine.

Nasledoval bod, v rámci ktorého mala byť daná mienka NRSNM na Finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2022, Program práce NVU Hlas ľudu na rok 2022, Správu o činnosti NVU hlas ľudu za rok 2021, Finančnú správu NVU Hlas ľudu za rok 2021, správy o realizácii redakčnej politiky novín Hlas ľudu, mesačníka Vzlet a mesačníka Zornička za rok 2021 ako i pracovný program týchto periodík na rok 2022. Vzhľadom na to, že sa pozvaní predstavitelia NVU Hlas ľudu schôdze nezúčastnili, kompletný bod s uvedenými podbodmi, venovaný problematike NVU Hlas ľudu, posunutý bol na nasledujúcu schôdzu NRSNM, aby mali príležitosť odôvodniť pôsobenie, teda činnosť tejto našej celomenšinovej ustanovizne.

V pokračovaní boli schválené mienky NRSNM k správe o činnosti a finančnej správe Múzea vojvodinských Slovákov za r. 2021, správa o činnosti Dozornej rady tejto celomenšinovej inštitúcie ako i program práce a finančný plán na rok 2022. K uvedeným správam a plánom sa vyjadrila riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová.

V rámci bodu Schvaľovanie rozhodnutí, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM schválené boli mienky a stanoviská v oblasti vzdelávania.