Výzva

Štipendium NRSNM

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie, Výboru pre kultúru a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2013 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie, Výboru pre kultúru a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

 

 

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazykprvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia),
  2. orientácia na zamestnaniepôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenskou vyučovacou rečou, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným prehlásením),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Uprednostené budú odbory: matematika, fyzika, cudzie jazyky, právo, žurnalistikaodbory z oblasti kultúry (kópia indexu so známkami),

 

Potrebné doklady /fotokópie/:

 

  1. Výpismatriky narodených
  2. Vysokoškolský dokument,ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami),
  3. Čestné prehlásenie,tom či uchádzač neuberá inú formu finančnej pomoci a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom,
  4. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta, meno banky a číslo bankového účtu).
  5. Kópia vysvedčenie,ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  6. Prihláška na súbeh iba na tlačive ktoré bude zverejnené na web-ovej stránke NRSNM

 

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.
Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.
Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad
Súbeh je otvorený od 01.10. – 01. 11. 2013
Doklady je potrebné odoslať najneskôr do piatku 01. novembra 2013.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU