Vysokoškolské štipendiá

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 30.09.2016 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2016, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola,  alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (kópia indexu so známkami),
  4. vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií (dokumentovať čestným prehlásením).

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. Výpis z matriky narodených – kópia
  2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami),
  3. Čestné vyhlásenie, o tom či uchádzač nepoberá inú formu finančnej pomoci a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom,
  4. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta).
  5. Kópia vysvedčenia, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  6. Prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.
Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.
Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 01. 10. – 31. 10. 2016
Doklady je potrebné odoslať najneskôr do 31. októbra 2016 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989

>> PRIHLÁŠKA