Výročné správy Hlasu ľudu a Fondu pre vydavateľskú činnosť- hlavné témy 5. zasadnutia NRSNM

 

V piatok 15. apríla 2011 v Kysáči sa uskutočnilo 5. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Hlavnou témou rokovania a diskusie členov NRSNM bolo schvaľovanie výročných správ za rok 2010 a programov práce na rok 2011 Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskom jazyku Slovenské tlačené slovo, ktorých zakladateľom je Národnostná rada Slovákov. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová ozrejmila funkciu Fondu pre vydavateľskú činnosť, kým podpredseda NRSNM Vladimír Valentík zhodnotil činnosť Slovenského vydavateľského centra, ktorý sa čiastkovo financuje z Fondu. Obaja poznamenali, že toho času vydavateľská činnosť Slovákov vo Vojvodine bojuje s finančnými problémami, ale vyzdvihli aj to, že situácia ešte nie je až taká alarmujúca. Väčšinou hlasov všetky správy a plány boli schválené. Okrem toho, na schôdzi vymenovali aj predsedu Správnej rady NVU Hlas ľudu, ktorým  sa stal Pavel Zima, a predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu, ktorým sa stal Juraj Červenák.

NRSNM schválila aj návrh kritérií na udeľovanie finančných prostriedkov v oblasti kultúry, ktorý vypracoval a na schválenie postúpil Výbor pre kultúru. Na návrh Komisie pre zveľadenie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie členovia najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovákov schválili aj vytvorenie Ročnej ceny Anny Nemogovej Kolárovej za najlepší mediálny príspevok o slovenskej národnosti vo Vojvodine. Predsedníčka Komisie Vladimíra Dorčová objasnila, že v svetle interkultúrnosti cieľom udeľovania Ceny bude prezentovanie a zviditeľnenie existencie a aktivít slovenskej národnosti  vo Vojvodine v médiách, ktoré sú určené príslušníkom väčšinového národa a iných národností vo Vojvodine, Srbsku a v krajinách regiónu.