Vyjadrenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí k projektu Múzea vojvodinských Slovákov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) požiadala v roku 2011Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) o dotáciu na podporu projektu Múzea vojvodinských Slovákov. V žiadosti o dotáciu NRSNM uviedla: „Pre riešenie situácie sa podarilo od Obce Báčsky Petrovec získať do bezplatného nájmu na neurčitú dobu budovu starej chmeľnice v centre mesta.“

Na základe toho, že žiadateľ o dotáciu (NRSNM) mal k dispozícii historickú budovu, ktorú chcel rekonštruovať na Múzeum vojvodinských Slovákov, ÚSŽZ žiadosť o dotáciu na tento účel schválil a zaslal na účet NRSNM v decembri roku 2011 sumu vo výške 100 000 €. Podľa platnej dotačnej zmluvy a jej dodatku, NRSNM bola povinná túto dotáciu použiť na stanovený účel a v stanovenom termíne vyúčtovať. Na rovnaký projekt NRSNM požiadala a dostala od ÚSŽZ dotáciu vo výške 100 000 € aj v roku 2012. V obidvoch dotačných zmluvách medzi ÚSŽZ a NRSNM sa uvádza, že „prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré nevyčerpal“.
 
V januári 2013 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie NRSNM o rekonštrukcii budovy – starej chmeľnice na Múzeum vojvodinských Slovákov. Riaditeľ Regionálnej pobočky Agentúry pre reštitúciu z Nového Sadu Stanislav Novaković sa vyjadril, že Agentúra pre reštitúciu neeviduje (v tom čase) žiadosť o reštitúciu tohto objektu a nevidí prekážku, aby sa s rekonštrukciou nemohlo začať. Riaditeľ pán Novaković súčasne uviedol, že s konečnou platnosťou bude však možné vylúčiť to, že objekt podlieha reštitúcii až po 01. 03. 2014, kedy uplynie lehota na podávanie žiadostí o reštitúciu.

S ohľadom na toto vyjadrenie riaditeľa Agentúry pre reštitúciu, predseda ÚSŽZ už na tejto porade rozhodol, že finančné prostriedky z dotácií ÚSŽZ na projekt Múzea vojvodinských Slovákov bude možné použiť až po uvedenom termíne a to len vtedy keď objekt nebude podliehať reštitúcii. Účastníci uvedenej porady za srbskú stranu sa na zasadnutí zhodli, že s rekonštrukciou je možné začať, a to s využitím finančných prostriedkov, ktoré na tento účel vyčlenila srbská strana.

V priebehu roku 2013 bolo zrejmé, že do procesu reštitúcie chmeľnice v Báčskom Petrovci sa prihlásili oprávnení reštituenti. Neukončený proces reštitúcie chmeľnice sa stal neprekonateľnou prekážkou realizácie projektu NRSNM. Takýto vývoj ÚSŽZ nemohol predvídať. Predseda ÚSŽZ preto požiadal NRSNM o vrátenie dotácie z roku 2011 aj z roku 2012. NRSNM vrátila obidve dotácie v decembri 2013 späť do rozpočtu ÚSŽZ.

ÚSŽZ naďalej pokladá projekt Múzea vojvodinských Slovákov za potrebný a užitočný. Pokiaľ budú vytvorené všetky nevyhnutné predpoklady,je pripravený ho opäť podporiť.

RNDr. Igor Furdík
predseda

 

O projekte rekonštrukcie budovy múzea vojvodinských Slovákov v Hlas ľudu číslo 5 /4580/ 
http://hl.rs/rekonstrukcia-restitucia-co-dalej/