Výbor v Hajdušici a Jánošíku

Jednou z priorít Výboru pre kultúru NRSNM v aktuálnom mandátnom období (2014 – 2018) je vypracovanie stratégie v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku, ktorou sa definuje jej rozvoj.

V súvislosti s tým na treťom zasadnutí Výboru pre kultúru, ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2016, bola vymenovaná pracovná skupina, ktorá počas roka navštívi všetky slovenské prostredia a zmapuje súčasnú situáciu v kultúrno-umeleckých spolkoch resp. v domoch kultúry. Uvedenú pracovnú skupinu tvoria: Ján Slávik, predseda VPK NRSNM, Jarmila Bohušová, členka Výkonnej rady NRSNM poverená kultúrou a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.Na vypracovaní stratégie sa zúčastní i Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

hajdusica-janosik 2016 002

Dňa 18. marca 2016 Ján Slávik, Jarmila Bohušová a koordinátorka VPK navštívili prvé prostredie – Hajdušicu. Predstavitelia NRSNM navštívili Slovenský dom (ktorého kúpu v roku 2009 financovala NRSNM a rekonštrukciu budovy finančne podporil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAidu). Na pôde Slovenského domu sa stretli s predsedom Kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo Mišom Hrudkom, predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej Vladimírom Hudecom, predsedníčkou Združenia žien OKO Mariškou Spasovskou, predsedom Mládežníckej organizácie Kasper Nenadom Folťanom a predstaviteľkou základnej školy – profesorkou hudby Ľuboslavou Tomečekovou.

Záverom návštevy navštívili i etno dom Miestneho odboru Matice slovenskej. Hovorili predovšetkým o aktuálnej situácii a fungovaní týchto združení a ich snahe v tomto prostredí zachovávať a zveľaďovať kultúrne tradície i dedičstvo. Uvedené združenia vzorne spolupracujú, v mnohých činnostiach sa dopĺňajú, pôsobia jednotne a Slovenský dom, aj keď súrne potrebuje ďalšiu rekonštrukciu, je vďačný priestor, kde sa všetci navzájom stretávajú.

Keďže akcent bol predovšetkým na činnosti KUS Bratstvo, predstavitelia NRSNM získali vzácne údaje o aktivitách a podmienkach pre prácu v tomto spolku. V rámci folklórnych súborov dospelých aktívny je Folklórny súbor KUS Bratstvo založený roku 1978. V rámci neho pôsobia mládežnícka tanečná skupina, ženská spevácka skupina a mužská spevácka skupina. Je evidentné, že v prostredí zápasia s nedostatkom hudobného orchestra, ktorý v minulosti jestvoval a ojedinele sa vyskytujú i speváci i hudobníci. V tejto súvislosti treba spomenúť i dorast – Detský folklórny súbor Lastovičky (mladšiu a staršiu tanečnú skupinu), založený v roku 1998 a ktorý pôsobí v kontinuite od roku 2014.

Uvedené súbory síce pôsobia pri Základnej škole Jovana Jovanovića Zmaja. Zápasia s podobnými ťažkosťami ako mládežnícki a dospelí zanietenci v oblasti folklóru – nedostatok orchestra, sólistov (spevákov) a hudobníkov, ktorí sa zjavujú ojedinele. Iným odvetviam záujmovej činnosti sa v súčasnosti v KUS nevenujú. Z prioritných technických zariadení pre vylepšenie práce nutne potrebujú kompletné ozvučovacie zariadenie a kulisy na javisku v miestnom Dome kultúry, v ktorom vystupujú. Podrobnejšie údaje o ich potrebách sú zaevidované v dotazníku pre zoskupenie údajov NRSNM v organizáciách v oblasti kultúry.

hajdusica-janosik 2016 003

V ten deň sa predstavitelia NRSNM zastavili i v Jánošíku v Dome kultúry, čiže v miestnostiach Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jánošík, kde je predsedníčkou Karolína Supeková. Privítali ich a porozprávali sa s nimi aktívni členovia SKUS Martina Zríniová a Kristian Omasta.

V jánošíckom spolku, ktorý mimo úradných dokumentov pôsobí už vyše 70 rokov je skutočnosť taká, že je momentálne najaktívnejšia folklórna odbočka. Vedúcou folklórneho súboru Jánošík (v skupine dospelých tanečníkov) je Karolína Supeková, umeleckými vedúcimi sú Martina Zríniová a Saňa Žjaková a choreografkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Pri SKUS Jánošík pôsobí i dievčenská spevácka skupina ktorej umeleckou vedúcou je K. Mosnáková-Bagľašová. Tiež je aktívna i chlapčenská spevácka skupina s umeleckým vedúcim Miroslavom Brukom. Keď ide o detskú folklórnu činnosť, pôsobí pri Základnej škole T. G. Masaryka a vedúcou je M. Zríniová.

hajdusica-janosik 2016 004

Jánošícky spolok zápasí predovšetkým s absenciou ľudí, keďže i Jánošíčania masove odchádzajú za lepšími životnými podmienkami resp. mladšie generácie na školenie prevažne do našich väčších miest alebo na Slovensko. Evidentné je, že následkom tohto javu medzi populáciou, ktorá pôsobí v samom Jánošíku a jeho najbližšom okolí, vznikol všeobecný nedostatok motivácie a zápalu do ďalšej práce. Budova spolku tiež súrne potrebuje opravy a rekonštrukciu.

Medzi priority patrí oprava strechy, výmena okien, podlahy a keď ide o prioritné potreby týkajúce sa vylepšenia samotnej činnosti, je to predovšetkým ozvučovacie zariadenie pod. V Jánošíku okrem spolku pôsobia i Miestny odbor Matice slovenskej a pri evanjelickej cirkvi zbory Gloria a Jas.

Na cestovné trovy predstaviteľom NRSNM do prostredí bolo vyčlenené 4.026,00 dinárov.