Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo súbeh na štipendiá Vlády SR. Budúci študenti, ktorí majú záujem o štipendiá, majú možnosť vyhľadať si informácie na webovej stránke www.vladnestipendia.sk

Prihlášky sa podávajú v elektronickej forme priamo na uvedenej adrese od 02. 04. 2012 do  30. 05. 2012.
Súčasťou prihlášky sú nasledovné doklady skenované a pripojené ako príloha:
– podpísaná žiadosť o poskytnutie štipendia,
– lekárske potvrdenie (tlačivo je súčasťou žiadosti),
– vysvedčenia alebo preklady vysvedčení (1., 2., 3. ročníka) alebo študijné výsledky (pre druhý a tretí stupeň štúdia),
– odporúčanie školy,
– dvojjazykový rodný list alebo preklad,
– štruktúrovaný životopis,
– čestné prehlásenie,
– fotografia,
– výpis z registra trestov v Srbsku alebo osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.
 
Podmienkou pre získanie štipendie Vlády SR je priemerný prospech 4.00 a viac v priebehu celého štúdia na strednej škole.