V Srbskej akadémii vied a umenia sa hovorilo o právach a postavení národnostných menšín

V pondelok 25. novembra sa Srbskej akadémii vied a umenia uskutočnilo zasadnutie venované analýze problémov, na ktoré narážajú národnostné rady národnostných menšín pri voľbách, konštituovaní a uplatňovaní svojich kompetencií. Zasadnutia sa okrem zástupcov akadémie zúčastnili aj predstavitelia národnostných rád a viacerí odborníci z oblasti ľudských a menšinových práv. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

sanu002

Ústredným bodom rokovania bola analýza, ktorú vypracoval Dr. Goran Bašić a ktorá sa venovala normatívnemu základu práce národnostných rád, problémom, ktoré sa prejavili pri realizácii volieb do národnostných rád v roku 2010, pôsobeniu a financovaniu národnostných rád a výkonu právomocí národnostných rád.  Účastníci zasadnutia v diskusii poukázali na viaceré problémy, ktoré sa prejavili v doterajšom pôsobení národnostných rád a ktoré sa vzťahujú na istú nepresnosť zákona v úprave volieb, na úlohu a vplyv politických strán vo voľbách do národnostných rád, na trvanie a ukončenie mandátu, kritéria na financovanie národnostných rád, právomoci národnostných rád, právo zápisu vlastníctva národnostných rád a pod. Anna Tomanová Makanová vo svojom diskusnom príspevku zdôraznila, že pripravované zmeny Zákona o národnostných radách národnostných menšín nesmú byť na úkor dosiahnutej úrovne ochrany práv a postavenia národnostných menšín. Budúce znenie zákona, podľa názoru Tomanovej Makanovej, musí zaručiť rovnoprávnosť všetkých občanov, ale zároveň aj právo na odlišnosť príslušníkov národnostných menšín a právo na menšinovú a kultúrnu autonómiu.

Na záver rokovania bolo dohodnuté, aby Dr. Goran Bašić vypracoval oficiálnu správu z tohto zasadnutie a návrh zmien a doplnení Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktorými by sa odstránili jeho terajšie nedostatky.