U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti se govorilo o pravima i položaju nacionalnih manjina

U ponedeljak 25. novembra 2013. godine je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan sastanak posvećen analizi problema sa kojima se suočavaju nacionalni saveti nacionalnih manjina prilikom izbora, konstituisanja i ostvarivanja svojih nadležnosti. Na sastanku su osim predstavnika akademije učestvovali i predstavnici nacionalnih saveta i stručnjaci iz oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je predstavljala njegova predsednica Ana Tomanova-Makanova.

sanu002
 
Na satanku je dr Goran Bašić izneo svoju analizu problema posvećenu normativnom osnovu  izbora i rada manjinskih samouprava, problemima ispoljenim prilikom sprovođenja izbora za članove manjinskih samouprava 2010. godine, radu i finansiranju  nacionalnih saveta i ostvarivanju nadležnosti nacionalnih saveta. Učesnici sastanka su upozorili na više problema koji su se ispoljili u dosadašnjem radu nacionalnih saveta a koji su se odnosili na izvesnu nedorečenost zakona u vezi organizovanja izbora, kao i na ulogu i uticaj političkih partija pri izboru nacionalnih saveta, na trajanje i prestanak mandata, na kriterijume za finansiranje nacionalnih saveta, nadležnosti nacionalnih saveta, na pravo uknjižbe imovine nacionalnih saveta i sl. Ana Tomanova-Makanova je u svojo diskusiji naglasila da  izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih saveta ne smeju biti urađene na štetu dostignutog nivoa zaštite prava i položaja nacionalnih manjina te da budući Zakon mora da obezbedi ravnopravnost svih građana ali i pravo na različitost pripadnika nacionalnih manjina kao i pravo na manjinsku i kulturnu autonomiju.