V Nadlaku zasadala redakčná rada Dolnozemského Slováka

V piatok 9. decembra zasadala v Nadlaku (Rumunsko) redakčná rada Dolnozemského Slováka, spoločného časopisu Slovákov zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorý finančne podporuje aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zasadnutie zahájil predseda redakčnej rady Michal Harpáň a následne odovzdal slovo šéfredaktorovi Ivanovi Miroslavovi Ambrušovi, ktorý skonštatoval, že doteraz vyšli tri čísla a posledné tohtoročné číslo je v príprave a bude venované jubilujúcim osobnostiam dolnozemských Slovákov. Pri hodnotení doterajších čísel členovia redakčnej rady s uspokojením skonštatovali, že časopis zaznamenal isté kvalitatívne a grafické zlepšenie. Pri koncipovaní obsahovej náplne budúceho ročníka bolo dohodnuté, aby jednotlivé čísla boli opäť,  aspoň čiastočne, tematický koncipované, napriek istým ťažkostiam, s ktorými zápasila redakcia pri zabezpečovaní príspevkov k jednotlivým témam.

Tak by v roku 2012 mali vyjsť čísla venované tradičnej ľudovej kultúre, vysokoškolským  štúdiám slovenčiny na Dolnej zemi, hudobným prejavom dolnozemských Slovákov, resp i humoru dolnozemských Slovákov.
Redakčná rada potvrdila aj odhodlanie pokračovať vo vydávaní knižných titulov a v budúcom roku by  v edícií Dolnozemského Slováka mali vyjsť 4 tituly.
Zasadnutia redakčnej rady sa zúčastnili Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik a Dagmar Mária Anoca (Rumunsko) Michal Harpáň, Ladislav Čáni a Miroslav Demák (Srbsko), Ján Fuzik, Anna Ištvánová, Alžbeta Uhrinová Hornoková (Maďarsko) a Martin Štrbka (Slovensko). Svoju neprítomnosť ospravedlnili Vladimír Valentík (Srbsko) a Mária Katarína Hrkľová (Slovensko).