Tradícia, kultúra a rodová rovnosť

Misia OBSE v Srbsku usporiadala v čase od 16. – 21. augusta 2013 v Kladove ďalšiu letnú školu pre predstaviteľky národnostných rád národnostných menšín v Srbsku z domény rodovej rovnosti.

S cieľom upovedomovať ženy z menšinových spoločenstiev o ich právach týkajúcich sa verejného života a vynášania dôležitých rozhodnutí pre spoločnosť, misia OBSE usporiadala v poradí druhú letnú školu na tému Tradícia, kultúra a rodová rovnosť. Na túto školu boli povolané predstaviteľky národnostných rád národnostných menšín zo Srbska a zúčastnili sa jej Albánky, Chorvátky, Nemky, Rómky, Slovenky a po jedna predstaviteľka macedónskej, bulharskej, bošniackej a českej rady ako aj židovskej obce.

Kladovo-004

Už začiatočná panelová diskusia na tému úloha žien v národnostných radách nastolila mnohé otázky, o ktorých sa zmieňovali Eva Vukašinovićová, zástupkyňa pokrajinského ombudsmana pre práva národnostných menšín a Tamara Lukšićová Orlandićová, zástupkyňa Ochrancu občanov pre práva dieťaťa a rodovú rovnosť. Následne sa na tieto otázky hľadali a ponúkali odpovede v nasledujúcich dňoch letnej školy, keď svoje bohaté skúsenosti tu prezentovali dr Zilka Spahićová Šiljak, dr Svenka Savićová, dr Biljana Sikimićová, Snežana Jakovljevićová, ako aj predstaviteľky OBSE Zorana Antonijevićová a Jelena Jokanovićová. O význame tejto školy sa pri jej otvorení zmienil aj Jan Lueneburg, vedúci Oddelenia pre demokratizáciu pri OBSE.

Kladovo-010

Letná škola zahrnula rad odborných prednášok, ktoré ozrejmili termíny rodu a pohlavia, posvietili na rozvoj ženských práv cez dejiny po súčasnosť, predstavili medzinárodné normy a štandardy v tejto oblasti a hovorili všeobecne o zapájaní sa žien do verejného života. Na tieto témy sa sústredila dr Zilka Spahićová Šiljak, ktorá je inak hosťujúcou profesorkou Harvardskej univerzity, zatiaľ čo na témy etnicity, náboženstva čí národa hovorila dr Svenka Savićová, emeritná profesorka Novosadskej univerzity. Dlhodobá vedecká pracovníčka v tejto oblasti mimoriadne pútavým spôsobom poukázala na to, akým spôsobom sa v srbskom jazyku majú oslovovať ženy rôznych povolaní ale aj to, ako je na uplatnenie tohto princípu potrebné dôsledne dbať. Hovorilo sa teda o normách v srbskom jazyku, ktoré sa v dôsledku používania foriem ženského rodu pre zamestnanie či tituly majú uplatňovať. Spoločne sa uzavrelo, že slovenský jazyk dôsledne rešpektuje tieto normy a jeho používatelia ich účinne využívajú v bežnej komunikácii. Žiaľ niektoré iné jazyky zatiaľ zápasia s nedostatkami tohto druhu.

Kladovo-085

Letná škola sa zároveň zamerala aj na príklady malých etnických skupín a ich rodovosti a etnicity, o čom hovorila dr Biljana Sikimićová, ktorá svoju prednášku ukončila zaujímavým príspevkom o Jurucoch. Záver školy patril téme mediálneho predstavovania žien v Srbsku, ktorý úspešne uviedla Snežana Jakovljevićová. V tom zmysle sa analyzovali mnohé médiá z aspektu rešpektovania rodovej rovnosti, avšak z týchto analýz aj naďalej vyplýva, že muži dominujú mediálnou sférou a vynášajú rozhodnutia, zatiaľ čo ženy sú na takýchto rozhodujúcich postoch skôr výnimkou než pravidlom.

Kladovo-097

Celkovo bola letná škola na tému rodovej rovnosti mimoriadne pozitívne zhodnotená а účastníky získali certifikáty Oddelenia pre demokratizáciu misie OBSE. Jej takmer dvadsať frekventantiek si z nej odnieslo nové poznatky o svojich právach v tejto oblasti, ktoré budú môcť uplatňovať vo svojej činnosti. Keď ide o NRSNM, na túto edukáciu boli vyslané Erka Viliačiková z Aradáča, Zdenka Valentová Belićová a Milina Sklabinská, obe z Nového Sadu. Rodová rovnosť, aspoň keď ide o vojvodinské Slovenky, bola označená ako vyspelá, lebo dnes mnohé rozhodujúce miesta v slovenskom menšinovom živote spravujú práve ženy.

Milina Sklabinská