Súbeh na otvárací program SNS 2010

Na základe Rozhodnutia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zo dňa 17. februára 2010,
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypisuje

Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu otváracieho programu Slovenských národných slávností 2010.

Súbeh na otvárací program SNS 2010
V záujme zveľadenia programovej náplne Slovenských národných slávností v roku 2010 a s cieľom podnietiť novú súčasnú tvorbu, Výbor pre kultúru NRSNM vyzýva všetkých tvorivých jednotlivcov a kreatívne tímy aktívne sa zúčastniť súbehu na otvárací program SNS 2010.

Uchádzači na Súbeh sú povinní do 26. júna 2010 zaslať:
– detailne rozpracovaný námet na scenár otváracieho programu Slovenských národných slávností 2010
– návrh produkčného a realizačného tímu otváracieho programu SNS 2010
– návrh rozpočtu otváracieho programu.

Kritériá súbehu:
Otvárací program SNS 2010 je umelecký multimediálny program, ktorého obsah má za cieľ inventívnym a pútavým spôsobom prezentovať najvyššie dosahy slovenskej kultúrnej tvorby v Srbsku.
Otvárací program trvá 50 minút a obsahuje hovorené, hrané, hudobné, tanečné, vizuálne a iné pasáže späté s kultúrnou a umeleckou tvorbou Slovákov žijúcich v Srbsku.
Žiaduce je, aby sa otvárací program niesol v znamení jubileí, ktoré zaznamenávajú Slováci v Srbsku v roku 2010.
Námety musia byť pôvodné a zatiaľ nezverejnené.
Autor môže prihlásiť do súbehu len taký námet, na ktorý má v plnom rozsahu autorské práva.
Námety musia byť v slovenskom jazyku a odovzdať ich treba v troch exemplároch.

Námety bude posudzovať komisia v zložení:  Katarína Melegová Melichová, Milina Sklabinská a Vladimír Valentík.
Námety musia byť doručené na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad 21 000 najneskoršie do 26. júna roku 2010.
Majú byť podpísané značkou a v osobitnej obálke treba zaslať meno autora a jeho kontaktnú adresu.
Obálku treba označiť heslom: SÚBEH NA OTVÁRACÍ PROGRAM SNS 2010