SÚBEH NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI PREDŠKOLSKÉHO, ZÁKLADNÉHO A STREDNÉHO VZDELÁVANIA na rok 2018

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje
SÚBEH NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI PREDŠKOLSKÉHO, ZÁKLADNÉHO A STREDNÉHO VZDELÁVANIA na rok 2018

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2018 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky,   v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Právo účasti na súbehu majú:

1. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy so slovenskou vyučovacou rečou
2. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy,v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk
3. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy,v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry
4. združenia, ktoré si vo svojom štatúte ako jeden z cieľov určili aktivity v oblasti vzdelávania.

Zabezpečené prostriedky v rozpočte NRSNM:

1. postprodukcia divadelných predstavení
2. podpora školám pri organizovaní manifestácií s osobitným významom s dodržiavaním rodovej rovnosti  
3. podpora združeniam, v oblasti vzdelávania, pri organizovaní manifestácií s osobitným významom a konferencií
5. podpora vyučovaniu slovenčiny s prvkami národnej kultúry (súťaže, výlety, pomôcky,…) s dodržiavaním rodovej rovnosti
6. podpora zápisu žiakov do 1. ročníka

Dynamika výplaty prostriedkov sa uskutoční podľa dynamiky realizácii podujatí.
VPV NRSNM si ponecháva práva jednotlivé položky zosúladiť so sumou prostriedkov, ktorá bude výboru pridelená prostredníctvom projektov.

Prostriedky sú určené na nasledujúce priority:

1.    Modernizácia vzdelávaco- výchovnej práce

a.    Zveľadenie vyučovacieho procesu inováciami a kreativitou účastníkov
b.    Odborné zdokonaľovanie učiteľského kádra (ukážkové hodiny, stretnutia odborných aktívov…)
c.    Mediálna popularizácia – vyzdvihnutie dobrých príkladov v praxi a súčasných trendov vo vzdelávaní

2.    Zveľadenie, zachovávanie a pestovanie materinského jazyka, kultúry a tradícií

a.    Aktivity, ktorými sa priamo podnecuje zveľadenie a zachovanie slovenského jazyka
b.    Aktivity, ktorými sa umožňuje nadobúdanie dodatočných poznatkov o dejinách, kultúre, inštitúciach a iných významných skutočnostiach slovenskej národnostnej menšiny

3.    Podnecovanie mimovyučovacích aktivít

a.    Organizované a odborné vedenie voľného času žiakov v mimovyučovacom období a počas prázdnin prostredníctvom edukačných kempingov, stretnutí žiakov a táborov zameraných na zachovanie, pestovanie a zveľadenie slovenského jazyka, kultúry a tradícií
b.    výmena divadelných predstavení v slovenskej reči, ktorými sa reprezentujú naše školy

Pri určovaní  prostriedkov na pridelenie sa budú uplatňovať nasledujúce kritériá:

1.    Odpoveď na tému programu/projektu
2.    Vplyv navrhnutého programu/projektu na zachovanie jazykovej a kultúrnej identity
3.    Počet zapojených žiakov a učiteľov /zapojených škôl s dodržiavaním rodovej rovnosti tam, kde sa to súbehom žiada
4.    Kompetentnosť navrhovateľa a doterajšia skúsenosť
5.    Požiadavky na vybavenie kabinetov sa bez realizácie ukážkovej hodiny nebudú akceptovať

K prihláške, ktorá sa podáva na osobitnom tlačive,  na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

1.    Fotokópia rozhodnutia o zápise do registra v Agentúre obchodných registrov pre združenia
2.    Fotokópia potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle
3.    fotokópia výpisu zo štatútu združenia alebo zakladateľského aktu (v ktorej sa určuje, že sa ciele združenia uskutočňujú v oblasti, čo sa plánovala súbehom), overená združením – ak ju už Rada nemá.


ROZHODOVANIE O ŽIADOSTIACH A SPÔSOB APLIKOVANIA

O pridelení prostriedkov užívateľom rozhoduje komisia pre uskutočnenie súbehu, ktorá prerokúva zaslané žiadosti. Výbor pre vzdelávanie si vyhradzuje právo žiadať si od žiadateľa, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu alebo informácie.
Prihláška na súbeh sa podáva v písomnej podobe, na jednotnom tlačive, ktoré sa zverejňuje na webovej stránke NRSNM. Výsledky súbehu sa zverejňujú na webovej stránke NRSNM.
Lehota podávania prihlášok na súbeh na osobitnom tlačive  je 15.04. 2018.

Prihlášky sa odosielajú elektronicky na svetlana.zolnjan@rada.org.rs a
Overené a podpísané prihlášky s potrebnou dokumentáciou sa posielajú  poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,
(Súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti základného a stredného vzdelávania)
Bulvár MihajlaPupina 1/IV
21 000 Nový Sad

Komisia nebude rozoberať:

–    neúplné prihlášky,
–    oneskorené prihlášky,
–    neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),
–    prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,
–    programy, resp. projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roka.

Predseda Výboru pre vzdelávanie
Ján Brna

>> PRIHLÁŠKA