Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a udelenie Ceny Samuela Tešedíka

6. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov sa konalo 9. – 11. 10. 2015 v Báčskom Petrovci v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a spolu organizácii Asociácie slovenských pedagógov a ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

stretnutie tesedik 2015 002

Podujatie finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Účasť na podujatí brali učitelia z Maďarska, Rumuska, Chorvátska a za Srbska za prítomností hostí zo Slovenskej a Českej republike.

stretnutie tesedik 2015 003

Podujatie začalo slávnostným udelením Ceny Samuela Tešedíka učiteľom zo Srbska, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Zriaďovatelia ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, ktorú zastupovali Pavel Hlásnik a Bianka Unc, Asociáciu slovenských pedagógov zastupovala Mária Andrášiková, Čabiansku organizáciu Slovákov zastupovala Edita Pečenyová; za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

stretnutie tesedik 2015 004

Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Anne Kapusniakovej z Rumunska, Jánovi Kopčokovi z Kulpína zo Srbska, Judite Kasálovej Sabadovej z Maďarska. Pamätný list sa udelil Anne Dováľovej z Rumunska, Andrejovi Kuricovi z Chorvátska a Martinovi Listmajerovi z Jánošíka zo Srbska.
 
V sobotu 10. októbra prebiehala pracovná časť stretnutia učiteľov na tému Stav slovenčiny od Štúra až dodnes. Na úvod prítomných a hostí privítal Ján Brna, riaditeľ základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Stretnutie moderovala v mene organizátora PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

stretnutie tesedik 2015 006

Slávnostné príhovory predniesli Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny, jeho excelencia Petrer Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Katarína Čamborová, riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí,  Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku.

stretnutie tesedik 2015 005

V pokračovaní sa prihovorili za hosťujúcich učiteľov z Maďarska Michal Lásik, predseda výboru pre vzdelávanie pri Slovenskej celoštátnej samospráve v Maďarsku, v mene učiteľov z Rumunska Pavel Hlásznik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumusnku, v mene učiteľov z Chorvátska Andrej Kuric, poradca pre slovenské školy v Chorvátsku, v mene učiteľov zo Slovenskej republiky, Ingrig Záhorecová, riaditeľka ZŠ v Svetom Petri a v mene domácich Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec.

stretnutie tesedik 2015 007

Úvodný referát na tému 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra predniesol doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.  z Univerzity Komenského v Bratislava a doc. PhDr. Ladislav Lenovsky, PhD. z Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre. V pokračovaní učitelia z Rumunska, Maďarska, Chorvátska a zo Srbska predstavili svoju činnosť a odborné skúsenosti na školách s vyučovacou rečou slovenskou a skúsenosti vyučovania v slovenskej reči a odborné príspevky o osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho prínose k rozvoju vyučovania slovenčiny na školách v slovenskom zahraničí.
 
V rámci kultúrnej zložky tohtoročného stretnutia si učitelia mohli obzrieť gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Základné školu v Báčskom Petrovci, najstarší dom a Galériu Zuzky Medveďovej a divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Na posledný deň stretnutia bola ponúknutá obchádzka mesta Nový Sad.

Z prostriedkov NRSNM sa na toto stretnutie vyčlenilo 129.970,00.