Stretnutie Koordinácie národnostných rád na Ministerstve osvety

V piatok 14. júna 2024 sa v Belehrade na Ministerstve osvety konalo zasadnutie predstaviteľov ministrerstva a Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, ako aj všetkých zainteresovaných v procese vydávania učebníc v jazyku národnostných menšín.

Na zasadnutí sa zúčastnili Aniko Jerasová, štátna tajomníčka Ministerstva osvety RS, Dr. Milan Pašić, námestník ministra, sektor predškolského a elementárneho vzdelávania, Miloš Blagojević, námestník ministra, sektor stredného školstva a vzdelávania dospelých, doc. Snežana Vukovićová, Ph.D., vedúca odboru presadzovania ľudských a menšinových práv vo vzdelávaní ministerstva, Ljiljana Nenadovićová, vedúca odboru právnych záležitostí ministerstva, Željko Matović, vedúci odboru účtovníctva rozpočtu, financie Sektor Violeta Vlajkovićová Bojićová, Ing., vedúca oddelenia spolupráce s národnostnými menšinami v Inštitúte pre zlepšenie výchovy a vzdelávania, Róbert Ottot, podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Žužana Macková, námestníčka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Janoš Puskaš, riaditeľ Vojvodinského pedagogického ústavu, Gordana Ilićová, riaditeľka vydavateľského sektora, Ústavu pre učebnice, Maja Bičenková, zodpovedná redaktorka Centra pre malonákladové učebnice, Ústav pre učebnice, Romanca Jovanovićová, zodpovedná redaktorka za učebnice v jazykoch národnostných menšín, Ústav pre učebnice, Dr. Svetlana Zolňanová, členka Národnej rady pre vzdelávanie, Koordinácia národnostných rád národnostných menšín, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Emil Lulić, vedúci útvaru Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny, Tatjana Varju Potrebićová, členka výkonného výboru pre vzdelávanie, Národnostná rada maďarskej národnostnej menšinay, Marta Petkovićová, Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny – zodpovedná za učebnice v maďarskom vyučovacom jazyku, Dr. Dženis Šaćirović, predseda Rady pre vzdelávanie bosnianskej národnej rady.Prítomní sa venovali dynamike a financovaniu vydávania učebníc v jazyku a písme národnostných menšín; tvorbe predpisov v súlade so zákonom o učebniciach ako i reprezentácii kultúry a tradícií národnostných menšín v Národnej čítanky v súlade so zákonom.  Stretnutie otvorila a viedla štátna tajomníčka Aniko Jerasová a všetci prítomní viedli intenzívnu diskusiu s cieľom dosiahnuť konsenzus o efektívnych riešeniach všetkých otázok, ktoré boli v rámci programu nastolené.  V záujme žiakov, ktorí sa vzdelávajú v jazykoch národnostných menšín, sa dospelo k tomuto záveru:1. Koordinácia NSNM zašle oficiálnu žiadosť Vláde RS o podporu pri vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín; Ústav pre učebnice zašle v priebehu budúceho týždňa špecifikáciu nákladov na tlač malonákladových učebníc a nových vydaní a opätovných vydaní učebníc. Následne ministerstvo zašle Vláde RS požiadavku na zabezpečenie finančných prostriedkov na vydávanie malonákladových učebníc v procese bilancovania rozpočtu.2. Potrebné je upraviť Pravidlá vydávania malonákladových učebníc, ktoré bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti RS (koordinuje odbor právnych vecí) po zaslaní konkrétnych návrhov na novelizáciu zo strany Koordinácie NRNM. Pravidlá by mali byť zosúladené so zákonom o učebniciach.3. V procese tvorby Národnej čítanky sa po jej dopracovaní Ústavom pre učebnice a odoslaní na posúdenie do ZUOV konzultuje s národnými radami. Ústav pre učebnice zorganizuje prezentáciu na ministerstve alebo ZUOV za účelom konzultácií s nimi a zástupcami národnostných rád národnostných menšín. Potom ZUOV začína schvaľovacie konanie. Všetci prítomní poďakovali za pochopenie a obojstranne efektívnu prácu.