Súbeh na štipendium NRSNM

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí  18.03. a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2015 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola,  alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenskou vyučovacou rečou, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným prehlásením),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyky, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (kópia indexu so známkami),
  4. vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií (dokumentovať čestným prehlásením).

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. Výpis z matriky narodených – kópia
  2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník  vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami),
  3. Čestné prehlásenie, o tom či uchádzač neuberá inú formu finančnej pomoci a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom,
  4. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta).
  5. Kópia vysvedčenia, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  6. Prihláška na súbeh na tlačive

 

>> PRIHLÁŠKA NA ŠTIPENDIUM NRSNM

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.
Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.
Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad
Súbeh je otvorený od 01. 10. – 30. 10. 2015
Doklady je potrebné odoslať najneskôr 30. októbra 2015 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí  18.03. a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2015 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

 

 

Podmienky pre uchádzačov:

 

1.      znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola,  alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia),

2.      orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenskou vyučovacou rečou, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným prehlásením),

3.      úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyky, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (kópia indexu so známkami),

4.      vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií (dokumentovať čestným prehlásením).

 

Potrebné doklady /fotokópie/:

 

1.      Výpis z matriky narodených – kópia

2.      Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník  vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami),

3.      Čestné prehlásenie, o tom či uchádzač neuberá inú formu finančnej pomoci a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom,

4.      Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta).

5.      kópia vysvedčenie, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny

6.      Prihláška na súbeh na tlačive

 

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.

Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 01. 10. – 30. 10. 2015

Doklady je potrebné odoslať najneskôr 30. októbra 2015 alebo priniesť osobne.

 

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989