Održana sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je u ponedeljak 13. novembra 2017. godine u Novom Sadu.

Na održanoj sednici članovi Odbora su razmatrali realizaciju plana za 2017. godinu i dogovarali su se oko završetka istog do kraja godine. Konstatovali su da  su sve planirane kapitalne investicije završene u roku i da je do kraja godine ostalo da se realizuje sledeće: obilazak Opština u kojima je slovači jezik u službenoj upotrebi i komunikacija sa Savetima za međunacionalne odnose i sa predsednicima opština, kako bi se utvrdila problematika rada saveta na terenu.

U okviru Komisije za saradnju sa lokalnim samoupravama planirana je poseta tri opštine u cilju podele plakata o pravima nacionalnih manjina i brošura – Pravo na jezik u Srbiji – pravila, saveti i praksa u oblasti službene upotrebe jezika nacionalnih manjina u Srbiji i štampanje plakata o o pravima nacionalnih manjina.

Planirano je da se do kraja godine realizuje susret sa matičarima iz područja gde je slovački jezik u službenoj upotrebi, sa ciljem da se regulišu nepravilnosti oko izdavanja dvojezičnih obrazaca, takođe da se realizuje seminar sa slovačkom omladinom, članovima slovačkog civilnog i nevladinog sektora na temu pisanja projekata i prezentacije značajnih vojvođanskih Slovakinja.

S obzirom da Komisija za saradnju sa mladima nije uspela da ispuni predviđeni program za 2017. godinu iz razloga što u većini opština još uvek nisu oformljene kancelarije za mlade, članovi odbora su odlučili da predviđena sredstva za aktivnosti komisije u visini 70.000,00 dinara preusmere na finansiranje mladih, ovog puta studenata prve godine Filozofkog fakulteta – katedre za Slovački jezik i književnost u vidu motivacionog dodatka a u cilju očuvanja same Katedre.

Članovi odbora su se dogovorili da što pre treba da pristupe planiranju programa aktivnosti za 2018. godinu. Isti su predložili konkurisanje na raspisan konkurs od strane Kancelarije za Slovake u dijaspori sa projektom za isplatu honorara za profesore i lektore, koji su učestvovali u pisanju pravničko-terminološkog slovačko–srpskog rečnika.

Putni troškovi + dnevnice za članove Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma: 17.703,00 din