Sa radnog sastanka sa predstavnicom Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, 27. decembar 2016. godine

Sastanak je održan na inicijativu MPNTR i Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (NSSNM) uz učešće Svetlane Zolnjan (NSSNM) i Gordane Predić, državne sekretarke u MPNTR.

Pokrenute su sledeće teme:

  • realizacija izbornog predmeta Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovnm školama;
  • fakultativna nastava i
  • implementacija bilateralnih sporazuma sa zemljama maticama u oblasti obrazovanja.

Izborni predmet Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture realizuje se u osnovnim školama na teritoriji ŠU Zrenjanin, ŠU Novi Sad i ŠU Sombor. S obzirom da Stručno uputstv o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2016/2017. godinu, broj 601-00-3/2016-01-60 od 14. jula 2016. godine definiše mogućnost grupisanja više osnovnih škola za izučavanje izbornog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture ukoliko je broj izjašnjenih roditelja manji od 15, Grupa za obrazovanje nacionalnih manjina je u saradnji sa školskim upravama dogovorila izradu mreže škola u kojima se realizuje ovaj izborni predmet. Međutim, određeni broj roditelja je povukao svoje odobrenje, posle informacije da će se nastava ovog izbornog predmeta odvijati u nekoj drugoj školi. Tako smo došli u situaciju da jedan broj osnovnih škola nema dovoljan broj đaka za realizaciju nastave ovog izbornog predmeta.

Svetlana Zolnjan je informisala učesnice sastanka da je NSSNM uložio dodatni napor i prikupio novčana sredstva za plate profesora koji predaju Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture, za osnovne škole u kojima se prijavilo manje đaka. Međutim, za dve OŠ – “Jovan Dučić”, Petrovaradin i “Miloš Crnjanski”, Novi Sad nema sredstava. U ovim školama mogu da se formiraju grupe sa brojem đaka manjim od 15, uz dopuštenje resornog ministra. Gordana Predić je predložila da pripremimo obrazloženje za ministra o važnosti izučavanja maternjeg jezika i istaknemo činjenicu da je Slovački nacionalni savet uložio napor i obezbedio sredstva za održavanje ovog izbornog predmeta, ali i da istaknemo da je polovina školske godine prošla i da bi zbog pedagoškog kontinuiteta bilo uputno da se odobri nastavak realizacije izbornog predmeta Slovački jezik sa elementima nacinalne kulture sa manjim brojem đaka.

Dogovor je da Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava sa Grupom za nacionalne manjine pripremi kratko uputstvo o načinu beleženja časova i ocenjivanju u slučajevima grupisanja više škola u realizaciji nastave izbornog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. U vezi sa fakultativnom nastavom, dogovor je da se radi na planiranju vannastavnih aktivnosti, kao što su studijske posete, radionice za svu decu u školi. U ovu aktivnost se mogu uključiti i lokalne samouprave i međunarodne organizacije. Svetlana Zolnjan je ponudila pomoć u međunarodnoj saradnji kroz bilateralne sporazume o saradnji sa zemljama maticama. Dogovor je da poštujemo protokol preko Ministarstva spoljnih poslova, a da se u realizaciju konkretnih aktivnosti uključi NSSNM.

Takođe je dogovor da se NSSNM obrati pisanim putem MPNTR u vezi sa dodatnim pitanjima akreditacije i stručnog usavršavanja. Sastanak je završen usvajanjem predloga Svetlana Zolnjan da predstavnik/ica MPNTR učestvuje u sledećem sastanku Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina.