Osmi sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma

Osmi sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine se održao u utorak 10. decembra u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac. Centralna tačka na dnevnom redu je bila ukidanje sudske jedinice u Bačkom Petrovcu Osnovnog suda u Novom Sadu.

Na listi nedavno izglasanog novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva nije uvrštena sudska jedinica u Bačkom Petrovcu (sudske jedinice u Kovačici i Staroj Pazovi jesu), uprkos odluke i preporuke NSSNM, koja je donešena na poslednjoj sednici saveta 12. novembra u Padini. U dopisu Ministarstvu pravde i državne uprave RS i ministru Nikoli Selakoviću se između ostalog navodi:

„Nacionalni saveti, kao što znate, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („SL. Glasnik RS“, br. 72/2009)  predstavljaju nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuju u procesima odlučivanja ili odlučuju o pitanjima iz tih oblasti (čl. 2).

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je u skladu sa navedenim nadležnostima na svojoj 16. sednici održanoj 12. novembra razmatrao pitanje nove mreže sudova. Imajući u vidu kriterijume geografske udaljenosti, broja građana pripadnika slovačke nacionalne manjine, tradicije i realnih potreba, odlučeno je da se predloži da se u novu mrežu sudova uvrste osnovni sudovi u, KovačiciBačkom Petrovcu i Staroj Pazovi.

Obrazloženje:

  • Opština Kovačica ima dugogodišnju sudsku tradiciju (više od jednog veka) i u ovoj opštini je i ranije delovao osnovni sud. Ova opština je multietnička opština u kojoj žive pripadnici srpske, slovačke, mađarske i rumunske nacionalnosti. Slovački jezik je u službenoj upotrebi na teritoriji cele opštine. Trenuto najbliži osnovni sud je u Pančevu. Pošto u opštini Pančevo slovački jezik nije u službenoj upotrebi, pripadnici slovačke nacionalne manjine danas nisu u potpunosti u mogućnosti da ostvaruju svoje pravo na službenu upotrebu jezika i pisma u sudskom postupku.
  • Opština Bački Petrovac je opština sa najvećim brojem pripadnika slovačke nacionalne manjine i jedina je opština u Republici Srbiji sa većinskim slovačkim stanovništvom. Na teritoriji cele opštine su u službenoj upotrebi i srpski i slovački jezik i pismo. Trenutno u opštini Bački Petrovac deluje sudska jedinica.
  • Stara Pazova je  mesto u kojem živi najveći broj pripadnika slovačke nacionalne manjine. Na teritoriji Mesne zajednica Stara Pazova je u službenoj upotrebi slovački jezik. I u Opštini Stara Pazova je u prošlosti postojao osnovni sud.

Otvaranje ovih osnovnih sudova bi bilo optimalno rešenje za apsolutnu većinu pripadnika slovačke nacionalne manjine, a imajući u vidu navedene kriterijume geografske udaljenosti, broja stanovnika, tradicije i realnih potreba pripadnika slovačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.“

S obzirom da se ovakvim postupkom smanjuje nivo dostignutih manjinskih prava, što nije u skladu sa važećim međunarodnim deklaracijama, predsednik Odbora Pavel Marčok je predložio da se organizuje građanska inicijativa, koji bi trebalo da prikupi 30.000 potpisa građana Srbije protiv usvajanja Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva. U takvom slučaju bi se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudovima sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva ponovo pregovaralo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Članovi Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma su se jednoglasno složili da Odbor i Nacionalni savetpodrže osnivanje pomenute građanske inicijative, koje će pokušati da sačuva sudsku jedinicu u Opštini Bački Petrovac.