Správa Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí

Komisia  pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí prispie k organizácii FF Tancuj, tancuj…

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  sa 24. marca 2011  uskutočnila 2. schôdza Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM. V  Pláne a programe tejto komisie na rok 2011 je stanovené, že sa Komisia bude podieľať  na zveľadení minimálne dvoch celomenšinových festivalov (patrí tam spolupráca s organizátorom, poskytovanie pomoci pri vypracovaní projektov, príprava festivalu, analýza, resp. zosúčastnenie festivalových pravidiel, popularizácia festivalu v Srbsku a zahraničí, skvalitnenie jeho obsahu a formy…) Prvý festival, ku ktorého organizácii Komisia  pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí prispie je Folklórny festival Tancuj, tancuj…, ktorý v tomto roku bude prebiehať vo Vojlovici.

Predsedníčka Komisie Katarína Mosnáková prítomných poinformovala o doterajších prípravách na Folkórny festival Tancuj, tancuj…, ktoré má na starosti Organizačný výbor tohto festivalu. Komisia sa rozhodla, že finančne a realizačne podporí predovšetkým programovú zložku folklórného festivalu Tancuj, tancuj… Do realizačného tímu, ktorý bude mať spolu s Organizačným výborom FF TT 2011 na starosti túto časť festivalu boli zvolení nasledujúci členovia Komisie: Katarína Mosnáková, Marijan Pavlov a Michal Čiliak. Zároveň sa Komisia zaväzuje, že Výboru pre kultúru NRSNM ako aj Zhromaždeniu Festivalového výboru zhotoví evaluáciu tohtoročného festivalu Tancuj, tancuj….
Takýmto rozhodnutím  Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí chce pomôcť, aby sa spoločnými silami dopracovalo k vrcholnému folklórnemu festivalu Slovákov žijúcich v Srbsku.