Šanca pre všetkých – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 

ŠANCA  PRE 
VŠETKÝCH

Vysoká škola ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave,

Slovenská
republika

moderná slovenská súkromná
vysoká škola otvorená potrebám študentov ovládajúcim slovenský jazyk  v Srbsku 
ponúka:

atraktívny akreditovaný bakalársky
študijný  program „Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch“   vhodný pre:

– maturantov

rodinných
podnikateľov,

manažérov
malých a stredných podnikov  v Srbsku

Miesto
konania výučby:

Informačno –
konzultačné stredisko Kovačica, Srbsko

Uchádzačom
o vysokoškolské štúdium  ponúka
:

– štúdium v súlade
s požiadavkami praxe a najnovšími poznatkami vedy a výskumu
– možnosť
študovať v  externej forme štúdia (piatok popoludní, sobota, prípadne
nedeľa dopoludnia)
– využitie  všetkých prostriedkov výpočtovej techniky pre
podporu štúdia a pre komunikáciu s vyučujúcimi
– zabezpečenie výučby vlastnými
učebnými textami a učebnicami
– služby
vlastnej akademickej knižnice v IKS Kovačica
– študijné
pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus
– možnosť
študovať vybrané predmety v cudzom jazyku ( angličtina, ruština)
– prednášky
významných domácich a zahraničných odborníkov z praxe na aktuálne
témy
– zapojenie sa
do práce na výskumných úlohách vysokej školy
– účasť na
medzinárodných vedeckých konferenciách a súťažiach
– možnosť
získať praktické  skúsenosti  na základe úzkej spolupráce vysokej školy
s orgánmi verejnej správy a s podnikmi
– diplom platný
v EÚ aj v Srbsku 

VŠEMVS pripravuje
absolventov  pre trh práce  a úspech v zamestnaní doma
v Srbsku aj v rozšírenom európskom priestore

VŠEMVS  prispieva k rozvoju a vitalite
regiónov  a spoločnosti poskytovaním
kvalitného a dostupného vzdelania, obohacovaním kultúrneho
a ekonomického života

 

Akreditovaný  bakalársky študijný program:

Študijný
odbor:

3.3.16 EKONOMIKA
A MANAŽMENT PODNIKU

Študijný
program:

MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO 
PODNIKANIA V REGIÓNOCH

Akademický
titul:

„bakalár“ (Bc.)

Forma
štúdia:

externá

Študijný program v externej forme štúdia sa
uskutočňuje metódou:

a) prezenčnou (vyučovanie s priamym
kontaktom učiteľa so študentom)

b) dištančnou (priamy kontakt učiteľa so
študentom je nahradený komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov,
najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

c) kombinovanou.

MOŽNOSTI   UPLATNENIA  
ABSOLVENTA   V PRAXI

Absolvent
bakalárskeho študijného programu „manažment
malého a stredného podnikania v regiónoch“
dokáže
analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho
okolí a prijímať manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť stredne
náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom
stupni riadenia podniku, a to najmä v oblasti kalkulácií, rozpočtov,
manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Manažérske
uplatnenie nájde najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatní sa
však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore.
Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre
uplatní aj v internacionálnom, ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné
podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

    Vysoká
škola ponúka aj možnosť štúdia vybraných predmetov v srbskom
a anglickom jazyku a ako cudzí jazyk ponúka výučbu slovenského jazyka

Termín
podania prihlášok

·       
do 15. augusta 
2011

Prijímacie skúšky

            Uchádzači budú prijatí bez
prijímacej skúšky na základe výberu prijímacou komisiou.

            Všeobecné údaje o prijímacom
konaní:

             Uchádzač v prihláške uvedie  formu štúdia:

·       
externá

               Povinnou prílohou prihlášky je :

·       
overená fotokópia maturitného vysvedčenia,

·       
doklad o zaplatení administratívneho
poplatku  za prijímacie konanie.

Poplatky

Výška poplatku spojeného
s prijímacím konaním       30 €

Výška školného                                                                  1000 € / na
akademický rok

Ostatné poplatky spojené
s opakovaním skúšky, prerušením štúdia sú uvedené na web stránke vysokej
školy

Číslo účtu: bude zverejnené na
web stránke Opština  Kovačica

Ostatné informácie 

sú uvádzané na web –
stránke  vysokej školy  www.vsemvs.sk

Informácie a kontakty
v IKS Kovačica v Srbsku:

Programový manažér:      Jarmila
Čendič, MA.

Opština Kovačica

Maršala Tita 50

262 10 Kovačica

Tel.: 013/661-122

Fax:013/661-047

Mob. Tel. 063/564-575

e-mail: jarmila @kovacica.org

www.kovacica.org

Martina Marko

Mob. Tel. :060/0661716

 Riaditeľ IKS Kovačica:

 Prof. Zoran Čekerevac

 Tel.: +381 64 12-97-97-5

e-mail: zc_vsemvs@hotmail.com

 

Štúdie v Kovačici 1

Štúdie v Kovačici 2