Prvé zasadnutie Výkonnej rady NRSNM

 V stredu, 20. októbra 2010 sa v Novom Sade, v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, uskutočnilo prvé zasadnutie Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Výkonná rada je novým osemčlenným orgánom Národnostnej rady, ktorý v zmysle Zákona o národnostných radách národnostných menšín bude vykonávať dôležitú, výkonnú časť aktivít Národnostnej rady.

 

 Na začiatku zasadnutia predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová odovzdala rozhodnutia o vymenovaní do funkcií novozvoleným členom Výkonnej rady a to predsedníčke Výkonnej rady Jarmile Ćendićovej z Kovačice a  podpredsedom Alexandrovi Bakovi zo Starej Pazovy a Jánovi Puškárovi z Kovačice. Tretí podpredseda Andrej Marčok z Kysáča sa za neúčasť na zasadnutí ospravedlnil a rozhodnutie o vymenovaní do funkcie mu bude odovzdané dodatočne. Predsedovia výborov pre vzdelávanie, kultúru, informovanie a úradné používanie jazyka a písma sú členmi Výkonnej rady automaticky, na základe svojej funkcie.
 V pokračovaní zasadnutia  členovia Výkonnej rady schválili rokovací poriadok, ktorý bližšie upravuje  prácu a rozhodovanie Výkonnej rady v súlade so Zákonom a Štatútom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny .
 Výkonná rada schválila aj návrh komisií, ktoré budú fungovať v jednotlivých výboroch. Týmto bol vytvorený predpoklad na ich konečné formovanie a začiatok ich konkrétnej činnosti. Prioritnou úlohou týchto výborov, spolu s Výkonnou radou, bude okrem dokončenia naplánovaných podujatí na tento rok, predovšetkým  príprava plánu aktivít NRSNM a návrhu rozpočtu na rok 2011.