Prvá schôdza nového Výboru pre informovanie

Prvá schôdza nového Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 4. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.  
Predseda Samuel Žiak po privítaní členov tohto Výboru, ako aj predsedníčky a podpredsedu Výkonnej rady NRSNM Jarmily Ćendićovej a Jána Puškára navrhol rokovací program schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený. Členovia VPI jednohlasne schválili Rokovací poriadok Výboru pre informovanie, ktorý bližšie upravuje prácu a rozhodovanie tohto telesa.

Rozhodnutie o založení jednotlivých komisí tiež bolo vynesené jednohlasne, čím sa získal predpoklad na začiatok činnosti štyroch komisí – Komisie pre printové médiá, v čele ktorej Oto Filip, Komisie pre lokálne médiá s predsedníčkou Katarínou Melegovou-Melichovou, Komisie pre pokrajinský verejný servis RTV, ktorú vedie Anna Jašková a Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií s predsedníčkou Vladimírou Dorčovou.

S niekoľkými zmenami a doplnkami schválili aj členov jednotlivých komisií VPI, ktorých je v každej komisii sedem. Body 5 a 6 Rokovacieho programu sa týkali Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, ktorej zakladateľom je práve Národnostná rada. V týchto bodoch sa rokovalo o Návrhu rozhodnutia o poskytnutí súhlasu na zmeny Štatútu NVU Hlas ľudu a o Návrhu rozhodnutia o poskytnutí súhlasu na rozhodnutie Správnej rady NVU Hlas ľudu o internetovej forme vydania týždenníka Hlas ľudu, s ktorými členovia VPI jednoznačne súhlasili a tým aj jednohlasne schválili. V poslednom bode rokovacieho programu koordinátorka Vladimíra Dorčová poskytla aktuálne informácie, týkajúce sa činnosti výboru v nadchádzajúcom dvojmesačnom období, v ktorom sa ukončia dva projekty, týkajúce sa nákupu technického vybavenia pre Slovenskú redakciu Rádia Nový Sad a novinárskych príručiek pre slovenské redakcie. Okrem toho, členovia Výboru v nasledujúcich dňoch dostanú na pripomienokovanie návrh novinárskej pokrajinskej stratégie.