Pozvánka na učiteľský kurz – Padina

Asociácia slovenských pedagógov – Výbor pre vzdelávanie NRSNM
  Pozvánka na  učiteľský kurz – Padina
  pre učiteľov základných škôl (1. stupeň a  2. stupeň- slovenský jazyk, telesná výchova a hudobná kultúra), pre profesorov stredných škôl a pre vychovávateľov  predškolských ustanovizní, ako aj riaditeľov škôl a sekretárov. Kurz budú viesť eminentní metodici zo Slovenska z  vyučovacích predmetov: slovenský jazyk, telesná výchova a hudobná výchova, manažment. Kurz je pokračovanie z minulého ročníka a zúčastniť sa ho môžu aj nový poslucháči.
 Kurz sa uskutoční 07. apríla  roku 2010 (v stredu) so začiatkom o 9h v ZŠ Maršala Tita v Padine. (Harmonogram kurzu pošleme náhradne).

Osobitne pripomíname:
Na telesnú výchovu a pohybovú výchovu je potrebné, aby si učitelia doniesli športové oblečenie, športovú obuv; telocvikárov Vašej školy chceme poprosiť, aby zabezpečili švihadlá, lopty, tenisové a pinpongové loptičky, z kuchyne lyžice a tenké šatky; treba zabezpečiť telocvičňu.
Na hudobnú výchovu potrebujeme miestnosť s klavírom a hudobné nástroje (činely, gong, tamburínky, paličky);
Na slovenčinu (sloh) pre 1. stupeň ZŠ si môžu učitelia doniesť stavebnicu Lego.
Účastníci výjazdového kurzu sú:
•  prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. (slovenská literatúra)
•  doc. PhDr. Elvíra Trunečková, CSc. (hudobno-pohybová výchova)
•  PaedDr. Eva Ďurošová, PhD. (predškolská a elementárna pedagogika)
•  Mgr. Ján Sitarčík (riadenie a rozvoj pedagogických zamestnancov škôl)
•  Mgr. Anita Murgašová (SjL – 2. stupeň a SŠ: systematizácia jazykovo-literárneho učiva od 1. stupňa ZŠ až po SŠ)
•  Daniel Drienka – vodič UMB
Kurz je akreditovaný na 8 hodín.
  
   Prosíme riaditeĺov aby uhradili cestovné trovy svojím  pracovníkom –  návštevníkom kurzu,  keďže ASP na tieto účely nemá finančné prostriedky.
   Prosíme zároveň záujemcov, aby svoj príchod potvrdili do štvrtka
 01.  04. 2010  na mailovú adresu :osnop@panet.co.rs
                                                                                                       
 Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM  PaedDr. Svetlana Zolňanová,
 Predsedníčka ASP Viera Boldocká.