Pozvanie na odborné zdokonaľovanie

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov všetkých odborov, ktorí pracujú na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, akreditovaný pod číslom 828 v hodnote 14 bodov.

Program odborného zdokonaľovania sa bude konať v Modre v Harmónii od 19. – 24. 04. 2015 v organizácii CĎV UK v Bratislave. Odborné zdokonaľovanie financuje MŠVVaŠ SR, cestovné trovy pre účastníkov hradí vysielajúca škola. Počet účastníkov je ohraničený.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10.04. 2015 na mail: svetlana.zolnjan@rada.org.rs

Cieľom školenia je prehĺbenie, rozvoj a rozšírenie pedagogických vedomostí a zručností zamestnancov v oblasti školstva.

Témy školenia: Projektové vyučovanie pre ZŠ a SŠ tematicky  zamerané  na významné osobnosti slovenských dejín (štúrovci a gen. M. R. Štefánik) + exkurzia