Podmienky na udelenie štipendií Vlády SR

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk alebo tel. č.: +421907 551 404.

 

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku odosielať v elektronickej podobe od 26.3. 2021. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky kompletnými materiálmi je 30.5. 2021. Prihláška aj s príslušnými materiálmi, ktorá nebude zaslaná elektronicky, nebude akceptovaná. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr 4.6. 2021. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha, si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

 

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č.392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR. Uchádzači zo Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho pracovisko Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK v Bratislave) v termíne od 5.7. 2021 do 16. 7. 2021. Kurz sa uskutoční dištančnou online formou cez aplikáciu MSTeams.

 

MŠVVaŠ SR súčasne upozrňuje predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie;

2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp. vysokoškolského

štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %);

3) zvolený študijný program (odbor).

 

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzovanéElektronicky odoslané doklady akceptovaný uchádzač predloží papierovej forme Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR alebo ich zašle poštou. Rezort školstva si dovoľuje zahraničných partnerov, ako aj jednotlivé zastupiteľské úrady SR upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nebude možné uskutočniť výplatu štipendia. Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené v priložených finančných podmienkach pre akad. rok 2021/2022. Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, v odôvodnených prípadoch je možný nástup najneskôr 30.9. 2021. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.