Otvorenie kabinetu slovenského jazyka v Boľovciach

 Dňa 27. apríla 2012 na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach bol slávnostné otvorený multifunkčný kabinet slovenského jazyka. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predsedníčka a podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Tomanová Makanová a Ján Majorský, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Martin Bielik, predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević a zástupcovia školy, miestnej samosprávy a NRSNM.

 Základná škola získala na realizáciu projektu Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na základnej škole Branka Radičevića v Boľovciach od Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 654 EUR. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov.

Vďaka Lavertonskému cirkevnému zboru Krista pána a slovenskému spolku z Melbourna, zbierkou, ktorú zorganizoval Jan Sklenár sa vyzbieralo 68 445,21 din. Vďaka koordinovanej činnosti všetkých účastníkov zachovávania a zveľaďovania slovenskej národnej kultúry v Boľovciach a v Srbsku zjednotenej vo forme projektu pod názvom Zachovávanie slovenskej národnej kultúry v Boľovciach, v inštitučných rámcoch, sa dnes na škole slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry učí viac ako 50 žiakov. Keď sa tento projekt začal realizovať v školskom roku 2006/7 výučbu slovenčiny sledovali 9 žiaci.

 Cieľom tohto projektu je zlepšenie pracovných podmienok výučby slovenského jazyka v multietnickom prostredí. Zlepšením podmienok výučby, života a práce žiakov a učiteľov zamestnancov školy, sa cieleným spôsobom upevnia zručnosti, schopnosti v ústnej a písomnej forme a pozitívny vzťah k hodnotám slovenskej národnej kultúry a dosiahne sa tým kvalitnejšia úroveň vzdelania a zachovávania slovenského jazyka.
Realizácia vybudovania multifunkčnej modernej učebne slovenského vyučovacieho jazyka s interaktívnou tabuľou je jedným zo základných kameňov budovania modernej základnej školy podľa noriem EU.
 Z iniciatívy učiteľky Vierky Tomanovej projekt vypracovali pracovníci Asociácie pre regionálny rozvoj (AERD), Martin Markuš a Daniela Ďurašová v spolupráci s pracovníčkou NRSNM Lidijou Damijanovou.

 Pri príležitosti otvorenia multifunkčného kabinetu slovenčiny v Boľovciach podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM pán Juraj Červenák, odovzdal zástupcom miestnej samosprávy a slovenských organizácii symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Prípravu a tlač symbolov slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.