Pozvánka na Slovensko, na 2. ročník bezplatného odborného seminára pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky, dejepisu, príp. ďalších predmetov

Milí slovenskí krajania,

v mene Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľujeme pozvať na Slovensko, na 2. ročník bezplatného odborného seminára pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky, dejepisu, prípadne ďalších predmetov, ktorý sa uskutoční v termíne 24.04.2013 – 26.04.2013. Seminár je určený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a ďalších štátov sveta.

 Z dôvodu organizačného zabezpečenia seminára je potrebné, aby sa záujemcovia záväzne nahlásili v termíne do 10.04.2013 na e-mailovú adresu stanislav.talapka@zask.sk  , kde Vám ochotne poskytnú aj odpovede na Vaše prípadné praktické otázky. Snažili sme sa dostatočne vopred nájsť vhodný termín, mimo maturitných skúšok či konca školského roku, aby sa mohlo prihlásiť čo najviac pedagógov. Ohlasy z minulého ročníka boli veľmi pozitívne, preto sme v tomto roku pristúpili aj k ďalších vylepšeniam.

Program a bližšie informácie sa nachádzajú na linkoch dolu. Nazdávame sa, že pôjde opäť o veľmi vydarenú aktivitu v prospech zachovania slovenčiny ako materinského jazyka medzi krajanskými komunitami vo svete, prehĺbenie spolupráce v oblasti slovenskej kultúry a cestovného ruchu, objektívny pohľad na slovenskú históriu i priblíženie možností napomôcť čerpaniu EÚ fondov.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

S úctou
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.