Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov

8.5.-10.5 2015 prebiehali Výjazdné kurzy pre učiteľov prírodných vied, humanitných vied, učiteľov 1. stupňa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom a pre vychovávateľky na Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci.

odbor zdok 006

Organizátormi vzdelávania boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Asociácia slovenských pedagógov. Realizátori školenia boli spolupracovníci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pre 80 účastníkov zo Srbska a Chorvátska bola ponúknutá:

1. Téma: Projektové vyučovanie  vo vyučovacom procese
    Lektorka : PaedDr. Mária 0nušková- lektorka MPC BA
    Cieľová skupina:  učitelia  II. stupeň ZŠ a SŠ

2. Téma: Čitateľská gramotnosť vo vyučovacom procese – historické písomné pramene
    Lektorka : Mgr. Ilievová Zlata
    Cieľová skupina: učitelia  II. stupeň ZŠ a SŠ
    
3. Téma: Interaktívna tabuľa – Environmentálna  výchova
    Lektorka : Mgr. Ľudmila Lašáková
    Cieľová skupina: učitelia I. stupeň ZŠ
    
4. Téma: Digitálne  technológie a trendy súčasnej výučby v MŠ a predškolská výchova v MŠ, okrajovo prierezové témy: spolupráca MŠ a rodiny, Relaxačné cvičenia v MŠ, Výtvarné aktivity
    Lektorka: Mgr. Oľga Syrová
    Cieľová skupina: učiteľky MŠ

Program odborného zdokonaľovania akreditoval Vojvodinský pedagogický ústav.

odbor zdok 002

odbor zdok 003

odbor zdok 004

odbor zdok 005