Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín

26. oktobra 2018 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop pod názvom Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Gábora Gála, ministra spravodlivosti SR v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela  v organizácii Splnomocnenca vlády SR pre národné menšiny Lászla Bukovszkého.

Cieľom  podujatia bolo návrat k duchu Dohovoru a Charty pri hladaní nových inpulzov zameraných na zlepšenie mechanizmov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín, identifikácia podmienok a limitov aplikácie jazykových práv národnostých menšín v jednotlivých európskych krajinách a na Slovensku, hladanie nových nástrojov uplatňovania jazykových práv národnostých menšín, nové výzvy a trendy vo svetle pôsobenia dynamických spoločenských zmien spätých s rozvojom IT technológií v danej oblasti a výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti európskych modelov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín.

Podujetie bolo určené zástupcom národnostných mešín, zástupcom orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávy, vedeckým a odborným pracovníkom univerzít, vysokích škôl a vedeckých pracovísk a širokej odbornej i laickej verejnosti so záujmom o otázky participácie národnostných menšín.

Workshop pozostával z 3 panelov, pričom v prvých dvoch sa prednášajúci  zamerali na prezentáciu medzinárodných a domácich príkladov rozvoja ochrany jazykov národnostných menšín. V poslednom paneli sa predstavili nové nástroje pre uplatňovaní jazykových práv, vďaka ktorým úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostne menšiny môže optimalizovať ďalšie smerovanie ochrany jazyka národnostných menšín.

V mene NRSNM sa na konferencii zúčastnila koodinátorka Výboru pre úradne používanie jazyka a písma Mária Poptešinová so stručným prehladom otázok súvisiacich s úradným používaním slovenského jazyka v Srbsku – legislatíva a prax.