Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaM SR

V rámci oficiálnej návštevy tzv. Dolnej zeme, Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny 26. apríla t. r. navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, vývoja a mládeže SR Slavomír Partila so svojim poradcom Marcelom Šefčíkom. V rámci návštevy Nového Sadu štátny tajomník navštívil Strednú zdravotnícku školu 7. apríla, kde sa stretol s vedením školy a profesormi a žiakmi, ktorí sú zaradení do tried s vyučovacím jazykom slovenským. V rámci tohto stretnutia štátny tajomník a predsedníčka NRSNM mali príležitosť slávnostne odovzdať učebnice na odborné predmety, ktoré toto ministerstvo podporilo finančne a žiaci ich používajú od začiatku tohto školského roku, ako aj slovenskú beletriu do školskej knižnice. Na stretnutí s vedením školy sa hovorilo o možnej vzájomnej spolupráci, účasti našich žiakov na súťažiach v SR z oblasti prvej pomoci a ošetrovateľstva, o pomoci talentovaným žiakom a o vzájomných odborných výmenách žiakov a učiteľov z oblasti zdravotníctva.

V pokračovaní návštevy štátneho tajomníka dočkala delegácia Národnostnej rady z oblasti vzdelávania na čele s predsedníčkou Dušankou Petrákovou v priestoroch Národnostnej rady, kde sa štátny tajomník oboznámil o všetkých úrovnich vzdelávania v materinskom jazyku od predškolských ustanovizní, až po vysokoškolské inštitúcie, o aktuálnych problémoch a výzvach z oblasti vzdelávania. Konkretizovali sa niektoré možnosti zapojenia našich učiteľov do rôznych tvarov odborného zdokonaľovania s dôrazom na materské školy, o navýšení ponuky táborov s dôrazom sa stredné školy, o možných zapojeniach našich škôl do asociácie slovenských škôl so špecifikáciuou na gymnázia a na zdravotnícke odbory a o technicom vybavení a digitálnych kompetenciách slovenských škôl v Srbsku.

Na záver stretnutia obe strany podotkli, že spolupráca týchto inštitúcií pretrváva dlhodobo a obe strany sa budú snažiť o jej prehĺbenie.