NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ VÙPJP na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku na rok 2024

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2024 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku

Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti a podpora bežných programových aktivít slovenských kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Právo uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky majú registrované slovenské kultúrne ustanovizne, mimovládne organizácie resp. združenia a kultúrno umelecké spolky so sídlom na území Republiky Srbsko, ktorých pôsobenie je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska, na základe vypracovaných projektov.

. Pri podávaní projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo. Projekt musí propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka a kultúry.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 17. mája 2024.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – slovenskej kultúrnej ustanovizne, mimovládnej organizácie resp. združenia a kultúrno umeleckého spolku

2.popis činnosti v minulých rokoch

Komisia bude hodnotiť projekty podľa Pravidiel o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku a prioritu budú mať slovenské kultúrne ustanovizne, mimovládne organizácie resp. združenia a spolky , ktoré:

  • sú založené na pestovaní a rozvíjaní identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny na území Srbska.

  • majú viac aktívnych členov,

  • realizovali projekti v rámci svojej činnosti,

  • pravidelne ospravedlňujú finančné prostriedky, ktoré uďeľuje NRSNM.

Komisia nebude rozoberať:

  • neúplné prihlášky,

  • oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

  • neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

  • prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

  • projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Miroslav Jurica v.r.

Predsedníčka NRSNM

Dušanka Petráková v.r.

Pravidla na udelovanie prostriedkov

Tlacivo-Výzva VUPJP 2024