Návrh na zmenu a doplnenie Zákona o úradnom používaní jazykov a písem

 V utorok 18. októbra 2011 sa v Novom Sade, v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo zasadnutie venované návrhu republikového ombudsmana na zmenu a doplnenie Zákona o úradnom používaní jazykov a písem. Iniciátorom tohto zasadnutia bol zástupca republikového ombudsmana Goran Bašić a zasadnutia sa okrem neho zúčastnili aj pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Andor Deli, zástupcovia Ministerstva pre ľudské a menšinové práva, zástupcovia pokrajinského ombudsmana, Správy pre ľudské a menšinové práva a viacerí poprední právnici a odborníci z oblasti menšinových práv ale i zástupcovia národnostných rád slovenskej, chorvátskej, rusínskej, bosniackej, bulharskej a rumunskej národnostnej menšiny.

 Prítomný sa zhodli s konštatáciou republikového ombudsmana, že Zákon o úradnom používaní jazykov a písem má viacero nedostatkov, ktoré znemožňujú príslušníkov národnostných menšín rovnoprávne používať svoj jazyk v úradnom styku.
 Tieto nedostatky  predovšetkým súvisia s absenciou legislatívnych mechanizmov, ktoré by príslušníkom národnostných menším mali zabezpečiť využívanie práva na úradné používanie jazyka a písma v situáciách, keď im to legálne a legitímne zvolená politická väčšina v miestnej samospráve štatútom neumožní. Platí to pre prostredia, v ktorých boli splnené zákonom stanovené podmienky, resp. v prostrediach, kde menšina tvorí zákonom stanovené percento (minimálne 15% z celkového počtu obyvateľov), čo by jej automaticky malo zabezpečiť právo na úradné používanie jazyka a písma.
 Na zasadnutí bolo preto dohodnuté, aby sa Republikovému sekretariátu pre legislatívu zaslalo odporúčanie, aby  zmenami a doplnkami Zákona bližšie regulovali oblasť úradného používania jazyka a písma národnostných menšín a upresnili mechanizmy a opatrenia, nevyhnutné na zabezpečenia rovnosti v používaní jazykov a písem národnostných menšín na území miestnej samosprávy, kde počet príslušníkom národnostnej menšiny dosahuje minimálne 15% z celkového počtu obyvateľov podľa posledného sčítania obyvateľov