Mišljenje Savetodavnog komiteta

Preporuke u vezi sa Mišljenjem Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju i Izveštajem Komiteta eksperata za Povelju o jezicima u ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine:

– Po pitanju učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima uprave u lokalnoj samoupravi, gde je slovački jezik u službenoj upotrebi, evidentiran je procentualno zadovoljavajući broj zaposlenih pripadnika slovačke nacionalne manjine u organima uprave, u sudstvu, u policiji… Još uvek se u ovim institucijama ne izdaje dvojezična dokumentacija kao što su lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih itd. Zaposleni još uvek imaju problema sa evidencijom imena i prezimena pripadnika slovačke nacionalne zajednice, iako je organizovano već nekoliko edukacija.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Čiernej Hore
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori
National Council of the Slovak National Minority in Serbia and Montenegro
Bulevar Mihajla Pupina 1/V, 21 000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora, tel/fax +381 21 422 989

Dana: 20.11.2009.g.
Broj: 01- 721

Preporuke u vezi sa Mišljenjem Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju i Izveštajem Komiteta eksperata za Povelju o jezicima u ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine:

– Po pitanju učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima uprave u lokalnoj samoupravi, gde je slovački jezik u službenoj upotrebi, evidentiran je procentualno zadovoljavajući broj zaposlenih pripadnika slovačke nacionalne manjine u organima uprave, u sudstvu, u policiji… Još uvek se u ovim institucijama ne izdaje dvojezična dokumentacija kao što su lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih itd. Zaposleni još uvek imaju problema sa evidencijom imena i prezimena pripadnika slovačke nacionalne zajednice, iako je organizovano već nekoliko edukacija.
– Pojedine lokalne samouprave još uvek nisu formirale Savet za međunacionalne odnose. Tamo gde ovi Saveti postoje formirani, uglavnom se ne sastaju ili su retko aktivni. Neophodna je edukacija članova Saveta, kako bi razumeli značaj i ulogu Saveta u funkcionisanju nacionalnih zajednica na lokalnom nivou.
– U oblasti obrazovanju novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja obezbeđuje mogućnosti organizovanja kvalitetnog obrazovanja na jeziku manjina.
– Potrebno je definisati način očuvanja izdvojenih odeljenja na pojedinim fakultetima na jeziku manjina, jer je nemoguće obezbediti potreban broj zaposlenih na jeziku manjina, kao uslov za akreditaciju programa na pojedinom jeziku manjina.
– Pre dve godine je otvoreno odeljenje Visoke strukovne škole za vaspitače na slovačkom jeziku u Novom Sadu sa malim brojem predmeta na slovačkom jeziku.
– Otvaraju se izdvojena odeljenja privatnih fakulteta iz Slovačke republike kod nas.
– I dalje postoje problemi pri nostrifikovanju diploma za studente koji su završili fakultete u matičnoj zemlji.
– Zakon o nacionalnim manjinama omogućuje široku mogućnost i uvid u obrazovne institucije na jeziku nacionalnih manjina. Potrebna je edukacija članova odbora za obrazovanje, da bi svoje kompetencije, koje Zakon omogućuje,  institucija u potpunosti upotrebila.

                                Koordinator za obrazovanje:
                                PaedDr. Svetlana Zolnjan