Metodický kurz v Selenči

 
 Význam slova kurz vo výkladovom slovníku znie: “krátkodobý cyklus lekcií v istom odbore”. Jeden z takýchto akreditovaných cyklov lekcií prebiehal v sobotu 26.mája t.r. na ZŠ Jána Kollára v Selenči pod vedením eminentných metodikov zo Slovenska. Tento kurz bol určený pre učiteľov základných škôl, no užitočné poznatky na ňom nadobudli aj niekoľkí stredoškolskí profesori. Finančne a organizačne tento kurz zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácia slovenských pedagógov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 

 110 poslucháči z Báča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, Padiny, Pivnice, ako aj vzácni hostia z Chorvátska boli rozdelení do viacerých skupín podľa svojich odborov. 

 
 V spolupráci so SlovakAid bol realizovaný aj projekt s cieľom zveľadiť vyučovanie chémie. Odbornú prednášku z chémie mala na starosti Mgr.Ľudmila Novák Ducká z RP Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v rámci čoho bola organizovaná aj ukážková hodina z chémie. Vyučovaciu hodinu na tému Periodická sústava prvkov predstavila profesorka chémie na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci Mariena Diňová. V rámci odbornej prednášky z matematiky, ktorú mala na starosti RNDr.Viera Kolbaská, predstavená bola aj kniha, príručka pre učiteľov matematiky a prírodných vied Pri prameňoch matematiky Jána Šimoniho. Treťou z odborných prednášok bola zároveň aj okrúhlym stolom keďže v rámci nej vznikla iniciatíva o založenie Aktívu učiteľov dejepisu. Iniciatívu k tomuto dala profesorka dejepisu na ZŠ 15.októbra v Pivnici Gabriela Gubová a s nadšením ju prijala a prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková. Pozdvihla význam už jestvujúcich aktívov tohto druhu a pripomenula, že toto bude v poradí už piaty odborný aktív. Gabriela Gubová sa zmienila aj o učebných osnovách, ktoré treba urobiť čo najskôr, ako aj o dejepisných čítankách, o doplnkoch z dejepisu a o potrebe jednotne pracovať a navzájom spolupracovať. Keďže na tomto kurze neboli prítomní všetci dejepisári, predsedníčka ASP navrhla, aby konštitutívne zasadnutie bolo na začiatku nového školského roka, v septembri alebo v októbri, kde sa zorganizuje pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny a Aktívu učiteľov dejepisu. Potom sa vyberie priliehavá téma týkajúca sa oboch odborov, aby sa zdôraznilo kde sa prelína učivo z týchto dvoch vyučovacích predmetov. Prítomní jednohlasne súhlasili s týmto návrhom. Odbornú prednášku z dejepisu mala na starosti PhDr. Mária Tonková, Cs. Z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 
 
 
 Všetci ostatní účastníci boli rozdelení do dvoch skupín. Absolvovali dve prednášky. Prvú, pod názvom Ochrana života a zdravia v edukačnom procese, mal na starosti PaedDr. Miroslav Števčík, kým sa všeobecnou témou triednických hodín pod názvom Profesionalita triedneho učiteľa zaoberala Mgr. Eva Líšková z RP Metodicko-pedagogického centra z Bratislavy. 

 Svojou návštevou seminar poctil aj veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo. Pozdravil všetkých prítomných a vyzdvihol význam práce všetkých učiteľov, význam vzdelania v živote každého človeka.