Medzinárodná konferenciа Slováci a Srbi – história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Maticа slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom Slováci a Srbi – história a súčasnosť 9. mája v Zhromaždení AP Vojvodiny v Novom Sade. Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády Republiky Srbsko a predsedu vlády Slovenskej republiky a podporili ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zhromaždenie AP Vojvodiny. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša 10. mája v Kovačici.

PROGRAM

 

 

Piatok 9. mája, Zhromaždenie AP Vojvodiny, Vladiku Platona b. č., Nový Sad

09.00 Registrácia účastníkov

10.00 Otvorenie konferencie a pozdravné príhovory

11.00 PRVÝ PANEL: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku a medzištátna srbsko-slovenská spolupráca v oblasti menšinovej politiky

 • Suzana Paunovićová, Kancelária pre ľudské a menšinové práva RS: Spolupráca Kancelárie pre ľudské a menšinové práva s národnostnými radami národnostných menšín
 • Ing. Mária Jedličková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: Aktuálna situácia menšinovej politiky na Slovensku
 • Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinský ombudsman: Dodržiavanie predpisov, ktoré upravujú ochranu práv národnostných menšín v praxi
 • Dr. Tamás Korhecz, Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku s dôrazom na prax
 • Prof. Dr. Miroslav Vitéz, Ekonomická fakulta v Subotici: K niektorým otázkam legislatívnej úpravy právneho postavenia národnostných menšín v domácom práve
 • Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Aktuálne kontakty Slovákov v Srbsku s materskou krajinou
 • Stane Ribič, Spolok Srbov na Slovensku: Skúsenosti Srbov na Slovensku
 • Diskusia

13.00 Obedňajšia prestávka

14.00 DRUHÝ PANEL: Tradície spolunažívania Slovákov a Srbov

 • Samuel Boldocký: Účasť Slovákov na vytváraní niektorých základných hodnôt srbskej kultúry
 • Dr. Nebojša Kuzmanović: Srbská elita, ktorá svoje vzdelanie nadobudla na Slovensku
 • Miroslav Demák: Slováci a Srbi v spoločných vojenských jednotkách Vojenskej krajiny na konci 18. a na začiatku 19. storočia
 • PhDr. Samuel Jovankovič, Štátny pedagogický ústav: Janko Šafárik (1814 – 1876 – 2014)
 • Jaroslav Miklovic: Srbsko-slovenská spolupráca od 1895 do 1905
 • Mgr. Gabriela Gubová Červená, PhD.: Spolupráca SNS s vládnúcimi stranami Kráľovstva SChS
 • Mgr. Eva Škorvanková, PhD., Katedra všeobecných dejín FF UK v Bratislave: Slovenská menšina v dnešnej Vojvodine medzi Československom a Kráľovstvom Juhoslávie
 • Viera Benková: Spolunažívanie
 • Ján Kišgeci, PhD.: Poľnohospodárske odborné tradície Slovákov a ich prejav v súčasnom poľnohospodárstve
 • Dr. Slobodan Bjelica, FF Univerzity v Novom Sade: Fragmenty z histórie vojvodinských Slovákov po druhej svetovej vojne
 • Dr. Saša Marković, Pedagogická fakulta v Sombore: Politická biografia Ľudevita Mičátka
 • Dr. Goran Vasin, FF Univerzity v Novom Sade: Srbská tlač a pomaďarčovanie Slovákov a Srbov 1875 – 1896
 • Zoran Stevanović, Archív Vojvodiny v Novom Sade: Samuel Tešedík a ilýrska dvorná kancelária
 • Čarna Milinkovićová a Mirjana Bojićová, Múzeum Vojvodiny v Novom Sade: Realizácia múzejnej výstavy Srbi a Slováci – tri storočia spolunažívania
 • Mgr. Igor Feldy, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku so zreteľom na slovensko-srbské vzťahy
 • Duško Pantelić a Jugoslav Veljkovski, Historický archív mesta Nový Sad: Archívne materiály o Slovákoch v Historickom archíve mesta Nový Sad
 • Diskusia

15.30 TRETÍ PANEL: Kultúra a duchovný život Slovákov v Srbsku

 • Vladimír Valentík, Slovenské vydavateľské centrum: Kultúrne tradície a prejavy vojvodinských Slovákov
 • Slaviša Grujić, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie: Kultúra menšín v AP Vojvodine s dôrazom na slovenské národnostné spoločenstvo
 • Mgr. Samuel Vrbovský, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku ako príklad zachovania evanjelického vierovyznania v materinskom jazyku
 • Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Faktory formovania slovenskej vojvodinskej kultúry
 • Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Dve dimenzie tradičnej minoritnej kultúry
 • Mgr. art. Milina Sklabinská, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Strategické oblasti rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov
 • Mgr. Pavel Čáni, Múzeum vojvodinských Slovákov: Múzeum vojvodinských Slovákov – 65 rokov
 • Katarína Mosnáková, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Kultúrne podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu
 • Mr. Vladimíra Dorčová Valtnerová, týždenník Hlas ľudu: Slovenské médiá vo Vojvodine, resp. v Srbsku a verejný dialóg – potreba rozvíjať kritickú a investigatívnu žurnalistiku
 • Mr. Valentina Čizmarová, Katedra filozofie FF Univerzity v Novom Sade: Axiologický rozmer multikulturalizmu
 • Diskusia

17.00 ŠTVRTÝ PANEL: Školstvo Slovákov v Srbsku

 • PaedDr. Svetlana Zolňanová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: Kam smeruje slovenské školstvo v Srbsku
 • Mr. Andor Deli, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá: Menšinové vzdelávanie v AP Vojvodine s dôrazom na vzdelávanie príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny
 • Doc. Dr. Ružena Šimoniová Černáková, Pedagogická fakulta v Sombore: Vzdelávanie v materinskom jazyku – výzvy a odpovede
 • Mária Andrášiková, Asociácia slovenských pedagógov: Materčina – minulosť a súčasnosť
 • Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, Katedra slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade: 50 rokov vyučovania slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade
 • Diskusia

18.00 Pozdravné príhovory zástupcov Republiky Srbsko a Slovenskej republiky

18.30 PIATY PANEL: Aktuálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku – situácia, problémy, východiská

 • Anna Tomanová Makanová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ako orgán kultúrnej autonómie
 • Katarína Melegová Melichová, Maticа slovenská v Srbsku: Maticа slovenská v Srbsku – súčasnosť a budúcnosť
 • Mgr. Ján Vinkovič, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Budúcnosť cirkvi v spoločnosti, ktorá sa transformuje
 • Diskusia

19.15 Schválenie záverov konferencie

19.30 Tlačová konferencia

20.00 Večera

 

Sobota 10. mája, Čaplovičova 23, Kovačica

10.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PAMÄTNÉHO DOMU MARTINA JONÁŠA