Međunarodna konferencija pod nazivom Slovaci i Srbi – istorija i sadašnjost

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Matica slovačka u Srbiji i Slovačka evangelička a. v. crkva u Srbiji organizuju međunarodnu konferenciju pod nazivom Slovaci i Srbi – istorija i sadašnjost 9. maja 2014. u Skupštini AP u Novom Sadu. Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Vlade Slovačke Republike, a podržali su je Kancelarija za Slovake u dijaspori i Skupština AP Vojvodine. Deo programa konferencije će biti i svečano otvaranje Spomen kuće Martina Jonaša 10. maja u Kovačici.

PROGRAM

 

Petak, 9. maj, Skupština AP Vojvodine, Vladike Platona b. b., Novi Sad

09.00 Registracija učesnika

10.00 Otvaranje konferencije i pozdravni govori

11.00 PRVI PANEL: Zakonski okvir položaja nacionalnih manjina u Srbiji i međudržavna srpsko-slovačka saradnja u oblasti manjinske politike

 • Suzana Paunović, Kancelarija za ljudska i manjinska prava RS: Saradnja Kancelarije za ljudska i manjinska prava sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 • Inž. Marija Jedličkova, Kancelarija poverenika za nacionalne manjine SR: Položaj nacionalnih manjina u Republici Slovačkoj
 • Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinski ombudsman: Poštovanje propisa koji uređuju zaštitu prava nacionalnih manjina u praksi
 • Dr Tamaš Korhec, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine: Zakonski okvir položaja nacionalnih manjina u Srbiji sa osvrtom na praksu
 • Prof. dr Miroslav Vitez, Ekonomski fakultet u Subotici: Povodom nekih pitanja zakonodavne regulative pravnog položaja nacionalnih manjina u domaćem pravu
 • Doc. dr Boris Mihaljik, Katedra za menadžment, kulturu i turizam FF UKF u Njitri: Aktuelni kontakti Slovaka u Srbiji sa matičnom zemljom
 • Stane Ribič, Udruženje Srba u Slovačkoj: Iskustva Srba u Slovačkoj
 • Diskusija

13.00 Ručak

14.00 DRUGI PANEL: Tradicije suživota Slovaka i Srba

 • Samuel Boldocki: Učešće Slovaka u stvaranju nekih temeljnih vrednosti srpske kulture
 • Dr Nebojša Kuzmanović: Srpska elita koja se školovala u Slovačkoj
 • Miroslav Demak: Slovaci i Srbi u zajedničkim ratnim jedinicama Vojne krajine krajem 18. i početkom 19. veka
 • Dr Samuel Jovankovič, Republički pedagoški zavod, Bratislava: Janko Šafarik (1814 – 1876 – 2014)
 • Jaroslav Miklovic: Srpsko-slovačka saradnja od 1895. do 1905. godine
 • Mr Gabrijela Gubova Červena: Saradnja Slovačke narodne stranke sa vodećim strankama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
 • Mr Eva Škorvankova, Katedra opšte istorije FF UK u Bratislavi: Slovačka manjina u današnjoj Vojvodini između Čehoslovačke i Kraljevine Jugoslavije
 • Vjera Benkova: Suživot
 • Prof. dr Jan Kišgeci: Poljoprivredne naučno-stručne tradicije vojvođanskih Slovaka i njihov uticaj na savremenu poljoprivredu
 • Dr Slobodan Bjelica, FF Univerziteta u Novom Sadu: Fragmenti iz istorije vojvođanskih Slovaka posle Drugog svetskog rata
 • Dr Saša Marković, Pedagoški fakultet u Somboru: Politička biografija Ljudevita Mičateka
 • Dr Goran Vasin, FF Univerziteta u Novom Sadu: Srpska štampa o pomađarivanju Slovaka i Srba 1875 – 1896
 • Zoran Stevanović, Arhiv Vojvodine u Novom Sadu: Samuel Tešeđik i ilirska dvorska kancelarija
 • Čarna Milinković i Mirjana Bojić, Muzej Vojvodine u Novom Sadu: Realizacija muzejske izložbe Srbi i Slovaci – tri veka zajedništva
 • Mr Igor Feldi, Slovačka evangelička a. v. crkva u Srbiji: Centralni arhiv Slovačke evangeličke a. v. crkve u Srbiji sa osvrtom na slovačko-srpske odnose
 • Duško Pantelić i Jugoslav Veljkovski, Istorijski arhiv Grada Novog Sada: Arhivska građa o Slovacima u Istorijskom arhivu grada Novog Sada
 • Diskusija

15.30 TREĆI PANEL: Kultura i duhovni život Slovaka u Srbiji

 • Vladimir Valenćik, Slovački izdavački centar: Kulturne tradicije i izraz vojvođanskih Slovaka
 • Slaviša Grujić, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje: Kultura manjina u AP Vojvodini sa posebnim osvrtom na slovačku nacionalnu zajednicu
 • Mr Samuel Vrbovski, Slovačka evangelička a. v. crkva u Srbiji: Slovačka evangelička crkva u Srbiji kao primer očuvanja evangeličke veroispovesti na maternjem jeziku
 • Prof. dr Jaroslav Čukan, Katedra za menadžment, kulturu i turizam FF UKF u Njitri: Faktori formiranja slovačke vojvođanske kulture
 • Doc. dr Ladislav Lenovski, Katedra za menadžment, kulturu i turizam FF UKF u Njitri: Dve dimenzije tradicionalne manjinske kulture
 • Mr Milina Sklabinska, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka: Strateške oblasti razvoja kulture vojvođanskih Slovaka
 • Mr Pavel Čanji, Muzej vojvođanskih Slovaka: Muzej vojvođanskih Slovaka – 65 godina
 • Katarina Mosnakova, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka: Kulturna dešavanja od izuzetnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu
 • Mr Vladimira Dorčova Valtnerova, nedeljnik Hlas ljudu: Slovački mediji u Vojvodini odnosno Srbiji i javni dijalog – potreba za razvijanjem kritičkog i istraživačkog novinarstva
 • Mr Valentina Čizmar, Odsek za filozofiju FF Univerziteta u Novom Sadu: Aksiološka dimenzija multikulturalizma
 • Diskusija

17.00 ČETVRTI PANEL: Obrazovanje Slovaka u Srbiji

 • Dr Svetlana Zolnjanova, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine: U kom pravcu se kreće slovačko obrazovanje u Srbiji
 • Mr Andor Deli, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: Manjinsko obrazovanje u AP Vojvodini sa posebnim osvrtom na slovačku nacionalnu zajednicu
 • Dr Ružena Šimonjiova Černakova, Pedagoški fakultet u Somboru: Obrazovanje na maternjem jeziku – izazovi i odgovori
 • Marija Andrašikova, Asocijacija slovačkih pedagoga: Maternji jezik – prošlost i sadašnjost
 • Prof. dr Jarmila Hodoličova, Katedra za slovakistiku jezik FF Univerziteta u Novom Sadu: 50 godina slovakistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
 • Diskusija

18:00 Pozdravni govori predstavnika Republike Srbije i Republike Slovačke

18.30 PETI PANEL: Sadašnji položaj slovačke nacionalne manjine u Srbiji – situacija, problemi, rešenja

 • Ana Tomanova Makanova, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine: Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine kao organ kulturne autonomije
 • Katarina Melegova Melihova, Matica slovačka u Srbiji: Matica slovačka u Srbiji – sadašnjost i budućnost
 • Mr. Jan Vinkovič, Slovačka evangelička a. v. crkva u Srbiji: Budućnost crkve u okviru društva u tranziciji
 • Diskusija

19.15 Usvajanje zaključaka konferencije

19.30 Konferencija za štampu

20.00 Večera

 

Subota, 10. maj, Čaplovičeva 23, Kovačica

10.00 SVEČANO OTVARANJE SPOMEN KUĆE MARTINA JONAŠA