Marcová schôdza Výboru pre kultúru

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  21. marca 2011 sa uskutočnila 3. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM, na ktorej schválili návrh na kritériá NRSNM na rozdeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry a návrh na členov posudzovacej komisie NRSNM, ktorá bude hodnotiť projekty z oblasti kultúry a umenia. Komisia tvoria Jarmila Ćendićová, Annamária Boldocká Grbić, Milina Sklabinská, Vladimír Valentík a Martin Prebudila.  O projekte pod názovm Verbálna komunikácia prítomných poinformoval predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť VPK Ján Makan, ktorý zdôraznil, že okrem Výboru pre kultúru do tohto projektu by mal byť zapojený aj Výbor pre vzdelávanie, Výbor pre informovanie NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Cieľom projektu je vyučovanie verbálnej komunikácie na základných školách so slovenským vyučovacím jazykom, ktorým sa chce vplývať na  zachovavanie materinskej reči  u mladých.

V pokračovaní zasadnutia sa členovia Výboru dohodli, že jedna z priorít Výboru pre kultúru NRSNM bude vyriešenie problému rekonštrukcie Divadelnej siene v Pivnici. Okrem toho VPK  podporí realizáciu divadelného festivalu DIDA a Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ktorý tohto roku bude prebiehať  vo Vojlovici.
Záverom Výbor pre kultúru schválil návrh na najvýznamnejšie kultúrne udalosti, podujatia a ustanovizne Slovákov v Srbsku, ktorý vyplýva zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín.
Pred schôdzou Výboru pre kultúru zasadala Správna rada Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo, na ktorej bola schválená výročná správa Fondu s finančnou správou za rok 2010 a Plán a program Fondu s finančným plánom na rok 2011.