Kritériá pre ustanovizne osobitného významu pre vzdelávanie národnostnej menšiny

Výbor pre vzdelávanie na schôdze, ktorá sa uskutočnila 20.09.2011 schválil
Kritériá pre ustanovizne osobitného významu pre vzdelávanie národnostnej menšiny.

Kritériá pre ZŠ a gymnáziá:
1. Veľkosť školy, počet slovenských žiakov, počet slovenských tried
2. Odborná zastúpenosť predmetov
3. Účasť a úspechy na súťažiach
4. Regionálna zastúpenosť
5. Účasť v projektoch
6. Podmienky práce

Kritériá pre PU:
1. Počet slovenských tried a počet slovenských skupín
2. Odborná zastúpenosť
3. Účasť na súbehoch a v projektoch
4. Regionálna zastúpenosť
5. Podmienky práce a vybavenosť