Koordinačná porada MŠVVaŠ SR

Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR poriadala v Bratislave, v dňoch 23. – 25. 01. 2012 pre predstaviteľov organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj pre pracovníkov vzdelávacích inštitúcií koordinačnú poradu, ktorej cieľom je vyhodnotiť priebeh vzdelávacích programov na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí tak pre pedagógov ako aj žiakov uskutočnených s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v roku 2011 a uzavrieť zoznam pripravovaných podujatí pre rok 2012.
Na porade boli prerokované nasledovné okruhy tém:
• zabezpečovanie aktivít ON-LINE;
• obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov:

– školy v prírode, ich obsahové zameranie a termíny;
– škola v prírode so športovým zameraním;
– výtvarná súťaž;
– stretnutie olympionikov – podujatie pre víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe a predmetových olympiádach;
– detská univerzita;
– letné školy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2012) pre vekovú kategóriu 13 – 17 rokov;
– letné kurzy slovenského jazyka;
– letný jazykovo-odborný kurz pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v SR;
– ponuka programu celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich v slovenskom jazyku všeobecnovzdelávacie predmety, výchovy a slovenský jazyk, jeho obsahové zameranie, termíny a miesto konania jednotlivých podujatí;
– kurzy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2012);
– spolupráca so SAS – Centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk FF UK Bratislava – IV. ročník semináru „Slovenčina ako cudzí jazyk“.