K podmienkam na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2016/2017

Na návrh Výkonnej rady NRSNM, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom zasadnutí, zo dňa 28.02.2015 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2016/2017  uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • občania Srbska slovenského pôvodu
 • priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 alebo v priebehu štúdia viac ako 8.00
 • zvolený štúdijný odbor
 1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4
 2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky  a vydelí 5
 3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2
 4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia
 5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú  kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka  s prvkami národnej kultúry nasledovne:

 • za navštevovanie vyuky v slovenskej triede na ZŠ 3 body /dokladovať vysvedčením/,
 • za navštevovanie vyuky v slovenskej triede na SŠ 3 body
 • za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry  na ZŠ 2 body /dokladovať vysvedčením/,
 • za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry  na SŠ 2 body

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať overenou kópiou diplomu/

Komisia môže prihliadať na sociálny status rodiny pri udelení 2 odporúčaní.

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky v slovenskej triede 3 body a za navštevovanie výuky slovenčiny s prvkami  národnej kultúry maximálne 2 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.


POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

na stránke www.vladnestipendia.sk

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk od 29. marca a najneskôr do 30. mája.

Overené kópie diplomov z kultúrnych podujatí treba odovzdať v papierovej forme na Národnostnú radu, Bulvár Mihajla Pupia 1/4, Nový Sad do 20. mája.

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, farmácia, jazyky a právo a udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

Od akademického roka 2016/2017 sa štipenduje všeobecné lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.1.) – základné štúdium a lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.2. – 7.1.28.) – doktorandské štúdium.

Pre uchádzačov zo Srbska bude poskytnutá možnosť absolvovať Intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov bude bezplatný kurz organizovaný ÚJOP UK. Prihlášky možno podať iba v elektronickej podobe priamo na stránke www.studyin.sk/calendar.