Iniciálne stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka

Dňa 14. apríla 2015 sa uskutočnilo iniciálne stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Tím tvoria naši významní vedeckí pracovníci a odborníci z uvedenej oblasti Zdenka Valentová Belićová, Anna Vršková, Milina Križanová, zamestnankyne Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny v Oddelení pre prekladateľské práce, Mgr. Zuzana Týrová, prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. a prof. Dr. Miroslav Vitéz.

Vedúcou tímu je Katarína Rašetová, predsedníčka Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.  Prvého stretnutia sa zúčastnil aj Miloš Zubac, načelník Oddelenia pre prekladateľské práce Pokrajinského sekretariátu  pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, ktorý podotkol, že Pokrajinský sekreatriát finančne podporí realizáciu tohto projektu.

Prax ukázala, že je takýto slovník nevyhnutný na zachovávanie a zveľadenie úrovne spisovnej slovenčiny v úradnom používaní v Srbsku. Keďže ide o finančne a časovo náročný projekt, jeho realizácia je rozdelená do dvoch fáz v trvaní dvoch rokov. V prvom roku sa predovšetkým musí zabezpečiť kvalitný a profesionálny softvér na vypracovanie slovníkov, ktorý by musel obsahovať aj aplikáciu na elektronické vyhľadávanie.

V druhoj fáze, ktorá by sa realizovala v roku 2016, elektronický slovník by sa inštaloval na internetovú stránku Národnostnej rady, vytlačil do papierovej podoby a prezentoval v lokálnych samosprávach, v ktorých je slovenčina v úradnom používaní. Nositeľom  tohto významného projektu je Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej nŕodnostnej menšiny, ktorý ho aj finančne podporuje.

Cestovné trovy – 3.585,00 rsd