II. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t. r.  Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

  Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta HuszárikováPeadDr. Svetlana Zolňanová.

  Sobotňajší deň potom prebiehal v rámci odborného rokovania. Prvá časť bola venovaná prednáškam Doc. Dr. Michala Babiaka, CSc. Z Filozofickej fakulty UK v Bratislave na tému Slovenská dolnozemská literatúra a jej miesto v národnom a nadnárodnom kontexteMgr. Martina Paljeseka tiež z bratislavskej Filozofickej fakulty na tému Zobrazovanie zla v súčasnom umení: čo s detským recipientom? Nasledovala diskusia na dané témy a po prestávke potom aj druhá časť odborného rokovania, prednášky samotných účastníkov tohto stretnutia. Básnik, učiteľ chémie a zároveň aj predseda spoločnosti Ivana Krasku z Nadlaku Miroslav Ambruš  predstavil a ponúkol knihu Dagmar Márie Anoca – Slovenská literatúra v Rumunsku; na tému Dolnozemská spolupatričnosť a čo s ňou? hovoril profesor Ján Kukučka z Nadlaku; ako sa píše učebnica z Dejín a kultúry Slovákov v Maďarsku hovoril profesor Michal Lászik; Mariena Korošová predstavila prítomným ako vyzerajú záverečné skúšky po skončení základnej školy v Srbsku; správy o novinkách v novom školskom zákone v Rumunsku podala aj inšpektorka školstva Tímarová; profesorka Zlatica Lisková zo Sarvašu predstavila ich školský časopis Ozveny 2; príspevok o zastúpení slovenských vojvodinských autorov v Čítankách predniesla profesorka slovenčiny a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová; Pavel Huszárik z Nadlaku hovoril o učebniciach a učebných pomôckach; PaedDr. Svetlana Zolňanová hovoriac o literatúre Márie Kotvášovej Jonášovej predstavila viacero metód spracovania jej diel v školskej praxi a na záver Edita Pečeňová z Maďarska prednášala na tému Aké moderné poslanie môže mať jedna národnostná inštitúcia. Otvorená bola diskusia aj k týmto prednáškam.

     Korunou sobotňajšieho dňa bolo divadelné predstavenie KUS-u Zvolen z Kulpína pod  názvom Frajerčenia na Tretej ulici v réžii Michala Babiaka, ako aj záver stretnutia a večera v budove  Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Dohodnuté bolo, že nasledovné, tretie takéto stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov sa uskutoční o rok, tentoraz u nás, vo Vojvodine.

                                                                                                                V. Lovásová